Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości gminy

Pytanie:

Urząd miasta wystawił na sprzedaż w formie przetargu zabytkową nieruchomość. Na pierwszym przetargu cena wywoławcza wynosiła 500 tys. (cena przykładowa). Nikt nie nabył tej nieruchomości, więc ogłoszono drugi przetarg nie obniżając jednak ceny wywoławczej, która także wynosiła 500 tys. (z niewielką10%-tową bonifikatą ) Po drugim przetargu również nikt nie nabył nieruchomości, gdyż dalej była za droga. Czy w tej sytuacji każdy ma prawo uczestniczyć w rokowaniach, nawet ten, kto nie wpłacił w drugim przetargu wadium? Czy wadium daje niejako ''zaproszenie" do wzięcia udziału w rokowaniach? Czy rokowania odbywają się w formie ustnej/pisemnej, w sposób jawny/tajny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym właściwy organ może (ale nie musi) obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.

Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.  

Wadium podlega zwrotowi po odwołaniu albo zamknięciu przetargu – także w razie zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym. Po bezskutecznym przeprowadzeniu drugiego przetargu organ może sprzedać nieruchomość korzystając z trybu rokowań. W tym celu ogłasza o rokowaniach. Do rokowań może przystąpić także osoba, która nie brała udziału we wcześniejszych przetargach. Wadium nie ma więc dla rokowań żadnego znaczenia. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym powinno zawierać m. in. informacje o terminie, miejscu wpłaty oraz o wysokości zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczka ta spełnia funkcję podobną do wadium; osobne wadium nie jest w przypadku rokowań przewidziane.

W celu wzięcia udziału w rokowaniach należy złożyć pisemny wniosek. Na tym etapie rokowania cechuje więc pisemność i dokonywana jest wstępna kwalifikacja uczestników. Później jednakże komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań. W trakcie rokowań komisja po otwarciu kopert ze zgłoszeniami nie ujawnia ich treści uczestnikom, a rokowania są przeprowadzane osobno z każdym z uczestników. Postępowanie to więc na tym etapie cechuje się tajnością.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY