Rokowania na sprzedaż nieruchomości komunalnej

Pytanie:

"Gmina przeprowadziła dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości komunalnej, które zakończyły się wynikiem negatywnym. W chwili obecnej gmina zamierza ogłosić rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czy termin, o którym mowa w art. 39.2, że w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia II przetargu, gmina może zbyć nieruchomość w drodze rokowań oznacza, że maksymalnie w terminie 6 miesięcy musi być ustalony nabywca przedmiotowej nieruchomości, a rokowania zakończone wynikiem pozytywnym? Czy też przez analogie do procedury organizacji III przetargu - opisanej w tym samym artykule - można przyjąć, że w terminie 6 m-cy wystarczy jeżeli gmina opublikuje ogłoszenie o rokowaniach?"

Odpowiedź prawnika: Rokowania na sprzedaż nieruchomości komunalnej

Art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że w przypadku gdy drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończy się wynikiem negatywnym, organ może, w okresie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia drugiego przetargu, zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Nie oznacza to, że w terminie półrocznym musi być ustalony nabywca danej nieruchomości, co będzie skutkiem pozytywnego zakończenia rokowań.

Tryb przeprowadzania rokowań po drugim przetargu normuje Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108). Po pierwsze najpóźniej przed upływem 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań należy składać zgłoszenia udziału w rokowaniach (§ 26 pkt. 1). Może się oczywiście zdarzyć tak, że nie wpłynie żadne zgłoszenie, co będzie skutkować uznaniem rokowań za zakończone wynikiem negatywnym. Po drugie § 29 rozporządzenia określa jakie czynności komisja przetargowa ma obowiązek podjąć po zakończeniu ustnej części rokowań. Może albo ustalić nabywcę albo ustalić, że nie wybiera żadnego nabywcy, względnie ustalić, że będą zorganizowane dodatkowe ustne rokowania z osobami, które złożyły równorzędne propozycje. Ten przepis jest zatem podstawą do zakończenia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, co często jest zastrzegane w ogłoszeniach o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gminnych.

Po trzecie może się zdarzyć, że wybrany nabywca nieruchomości, którego gmina następnie zawiadomi o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, nie przystąpi do zawarcia umowy. Niewykluczone, że w wyniku nieprzystąpienia do zawarcia umowy zostanie przekroczony termin 6 miesięcy od zamknięcia drugiego przetargu.

Należy zatem przyjąć takie rozumienie wskazanego przepisu, że w terminie 6 miesięcy od zakończenia drugiego przetargu gmina chcąc dalej zbyć nieruchomość powinna opublikować ogłoszenie o rokowaniach.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika