Rozdzielność majątkowa a księga wieczysta

Pytanie:

"Rozumiem, że w wypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej w wypadku rzeczy ruchomych, rozdzielność działa od chwili podpisania aktu notarialnego ustanowienia rozdzielności. A co się dzieje z nieruchomościami? Czy konstytutywny jest akt ustanowienia rozdzielności, czy dopiero wpis do rejestru ksiąg wieczystych? "

Odpowiedź prawnika: Rozdzielność majątkowa a księga wieczysta

Istotnie, co do zasady przy zawarciu majątkowej umowy małżeńskiej w trakcie trwania małżeństwa, polegającej na ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami (tzw. intercyzy), wywiera ona skutki prawne z chwilą jej podpisania. Natomiast jeśli umowa taka była zawarta przed zawarciem małżeństwa, wówczas wywiera skutki prawne dopiero od momentu zawarcia małżeństwa. Jednakże w obu przypadkach strony mogą ustalić termin obowiązywania umowy na późniejszy. Skutki te polegają na tym, iż z chwilą zawarcia takiej umowy ustaje między małżonkami ustrój wspólności ustawowej. Każdy z małżonków ma swój majątek osobisty, do którego zalicza się między innymi to wszystko, co nie wchodziło wcześniej do majątku wspólnego. Natomiast majątek wspólny, który do tej pory był objęty wspólnością łączną („bezudziałową”) przekształca się we współwłasność obojga małżonków. Oznacza to, iż udziały każdego z małżonków w majątku wspólnym są co do zasady równe (po 50%). Małżonkowie mogą od tej pory samodzielnie rozporządzać swymi udziałami, bez zgody współmałżonka.

Jednakże, gdy małżonkowie chcą dokonać podziału majątku muszą wówczas bądź zawrzeć umowę o podziale majątku, bądź (kiedy nie mogą dojść do porozumienia) zwrócić się o to do sądu. Wówczas ustalą definitywnie co do kogo należy, dokonując ewentualnie koniecznych spłat.

Nieruchomość objęta do tej pory wspólnością ustawową, stanie się współwłasnością małżonków w określonych częściach z chwilą zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej. Jednak należy pamiętać, że w stosunku do osób trzecich chronionych rękojmią wiary publicznej ksiag wieczystych, do czasu zmianw kw nieruchomość będzie traktowana jako łączna własność małżonków. Istnieje bowiem domniemanie prawdziwości wpisu w księdze wieczystej. Osoby trzecie są w ten sposób chronione, gdyż nie mają obowiązku ani możliwości sprawdzenia czy osoba wpisana w księdze jako właściciel nadal nim jest. To w interesie nowego właściciela leży złożenie wniosku o wpis jego jako nowego właściciela (współwłaściciela). Wpis taki ma charakter deklaratoryjny. Sytuacja jest podobna przy zawarciu umowy o podziale majątku.

Proszę również o zapoznanie się z treścią poniższego artykułu i opinii prawnej:

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji - opinia prawna


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Joanna Balik 2019-04-20 12:08:34

    Witam, czy mam obowiązek aktualizować księgi wieczyste w związku z podpisaną intercyzą?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika