Rozliczenie nakładów między małżonkami

Pytanie:

Czy po zniesieniu współwłasności majątku byłych małżonków można żądać rozliczenia nakładów?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 618 Kodeksu postępowania cywilnego, dochodzenie roszczenia o zwrotu nakładów po zniesieniu współwłasności nie będzie już możliwe. Stąd należałoby wszystkie nakłady rozliczyć już w postępowaniu o podział majątku wspólnego.
Art. 618. § 1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne.
§ 2. Z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności odrębne postępowanie w sprawach wymienionych w paragrafie poprzedzającym jest niedopuszczalne. Sprawy będące w toku przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o zniesienie współwłasności. Jeżeli jednak postępowanie o zniesienie współwłasności zostało wszczęte po wydaniu wyroku, przekazanie następuje tylko wówczas, gdy sąd drugiej instancji uchyli wyrok i sprawę przekaże do ponownego rozpoznania. Postępowanie w sprawach, które nie zostały przekazane, sąd umarza z chwilą zakończenia postępowania o zniesienie współwłasności.
§ 3. Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności uczestnik nie może dochodzić roszczeń przewidzianych w paragrafie pierwszym, chociażby nie były one zgłoszone w postępowaniu o zniesienie współwłasności.
W celu dochodzenia roszczenia o zwrot nakładów warto już wcześniej zadbać o to, by zostały one w odpowiednim stopniu udokumentowane. Wynagrodzenie za pracę stanowi przedmiot majątku wspólnego małżonków i jako takie winno być przeznaczone na zaspokojenie potrzeb rodziny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: