Rozpoczęcie biegu przedawnienia

Pytanie:

Faktura została zapłacona z np. miesięcznym opóźnieniem. Po kolejnym miesiącu kontrahent wystawił notę odsetkową, która nie została zapłacona. Od którego dnia liczy się przedawnienie tej noty - od dnia rocznicy uiszczenia zapłaty za fakturę czy wystawienia tej noty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, iż ewentualnemu przedawnieniu ulega nie tyle wystawiona przez kontrahenta nota, lecz zobowiązanie, które jest przez nią dokumentowane (w omawianym przypadku – odsetki). Odnośnie terminu przedawnienia odsetek wskazać należy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2001 r. (sygn. akt III CKN 369/00, niepubl.), w którym Sąd wyjaśnił, że odsetki z chwilą powstania uzyskują byt niezależny od długu głównego. Powoduje to odrębny bieg terminu przedawnienia tego roszczenia, przy czym roszczenie to ma charakter okresowy i przedawnia się z upływem lat trzech, ale przedawnienie następuje za każdy dzień z osobna - art. 118 k.c.”. Podobnie Sad Najwyższy w uchwale z dnia 5 kwietnia 1991 r. (sygn. akt III CZP 20/91, publ. OSNC 1991/10-12/120) „roszczenie o odsetki za opóżnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego staje się wymagalne osobno w każdym dniu opóźnienia i w związku z tym przedawnia się osobno za każdy dzień opóźnienia”. Oznacza to, że początek biegu okresu przedawnienia nie rozpoczyna swojego biegu z dniem rocznicy uiszczenia zapłaty za fakturę, ani również wystawienia noty odsetkowej, lecz za każdy dzień, za który należą się odsetki z osobna. Termin przedawnienia w przypadku odsetek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata (por. art. 118 Kodeksu cywilnego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.3.2018

  Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania (...)

 • 17.2.2012

  Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

  Niezależnie od tego czy w danym przypadku należności względem ZUS przedawniają się z upływem 10 lat czy też 5 lat, okres ten może być dodatkowo wydłużony. Może bowiem dojść do sytuacji, (...)

 • 4.2.2014

  Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

  Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, (...)

 • 6.6.2016

  Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)

 • 6.1.2005

  Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

  Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe (...)