Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem akademickim przed końcem semestru

Pytanie:

Czy rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem akademickim bez porozumienia stron może nastąpić przed końcem semestru?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 128. 1. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym:
Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy, z tym że rozwiązanie stosunku pracy, za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru.
W naszej ocenie nie ma takiej możliwości. Ustawodawca przyjął, że stosunek pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę będzie się rozwiązywał na takich samych zasadach jak w kodeksie pracy. Jeśli umowa ma być rozwiązana za wypowiedzeniem, to musi to nastąpić z końcem semestru.
Aby możliwe było rozwiązanie umowy przed końcem semestru, to może to nastąpić tylko na zasadzie porozumienia stron (pomijamy z oczywistych względów rozwiązanie umowy z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia). Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń wskazał, że „Nie ma przeszkód prawnych do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron z ustaleniem daty ustania stosunku pracy, nawet znacznie późniejszej niż data zawarcia porozumienia.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2004 r., sygn. I PK 653/2003). W innym orzeczeniu -wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1975 r., sygn. I PRN 35/75 – sąd stwierdził, że „Strony mogą rozwiązać umowę o pracę za wzajemnym porozumieniem w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko w terminie krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia.”
Skoro zatem pracownik z pracodawcą mogą na zasadzie porozumienia stron samodzielnie ustalić dzień rozwiązania umowy o pracę, nawet skracając obowiązujący je okres wypowiedzenia umowy o pracę, to dopuszczalnym będzie takie rozwiązanie umowy z nauczycielem akademickim, które nastąpi przed końcem semestru. Musi ono jednak nastąpić za porozumieniem stron.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY