Skierowanie na ponowny egzamin

Pytanie:

W ciągu roku uzbierałem 26 punktów za wykroczenia. Były to 4 mandaty za prędkość. Zostały mi wstrzymane uprawnienia do kierowania pojazdem. Jednak, że na egzamin trzeba długo czekać, a ja mogę przez to stracić pracę, napisałem podanie do starosty o uchylenie tej decyzji bez zdawania egzaminu. Opisałem, że mam trudną sytuacje: na utrzymaniu dziecko ośmioletnie i żona w ciąży, a jestem jedynym żywicielem rodziny oraz że pracuje w charakterze przedstawiciela handlowego. Czy starosta ma uprawnienia, żeby w nagłych wypadkach cofnąć takie skierowanie na powtórny egzamin?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego policjant ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem. Decyzję o zatrzymaniu w tym przypadku prawa jazdy podejmuje starosta. Jego zwrot następuje dopiero po ustaniu przyczyny zatrzymania (art. 138 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym) – czyli po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji. Dostanie więc Pan skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że starosta z uwagi na brak wyraźnego upoważnienia w przepisach nie może określić terminu, do którego kierowca ma się poddać kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (przykładowo wyrok WSA w Kielcach z dnia 18 lutego 2010 r., sygn. II SA/Ke 717/2009; wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2009 r., sygn. I OSK 1217/2008; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. III SA/Gd 27/2008).

Niepoddanie się sprawdzeniu kwalifikacji w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji o cofnięciu prawa jazdy (art. 140 ust. 1 pkt. 4 lit. a Prawa o ruchu drogowym). Powołany przepis także nie określa daty sprawdzenia kwalifikacji kierowcy, a tym samym nie precyzuje, po jakim czasie od skierowania na egzamin starosta może zastosować powyższą sankcję. Oznacza to, że organ każdorazowo ocenia kiedy w okolicznościach konkretnej sprawy można mówić o niewykonaniu przedmiotowego obowiązku, a w konsekwencji kiedy zostaną spełnione przesłanki do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2008 r., sygn. II SA/Po 24/2008). Decyzja o cofnięciu prawa jazdy jest wydawana na czas nieokreślony, a jej postanowienia zostaną zmienione poprzez wydanie nowej decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie prawa jazdy.

Przepisy nie przewidują cofnięcia przez starostę skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Taka decyzja byłaby niezgodna z prawem. Musi Pan ponownie przystąpić do egzaminu niezależnie od swojej sytuacji osobistej, aby odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: