Śmierć uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego

Pytanie:

"Jakie obowiązki, ustawa o funduszach inwestycyjnych, nakłada na otwarty fundusz inwestycyjny w sytuacji śmierci jego uczestnika?"

Odpowiedź prawnika: Śmierć uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego

W zgodzie z brzmieniem art. 111 ustawy o funduszach inwestycyjnych w razie śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, fundusz jest obowiązany na żądanie:

1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem uczestnika - odkupić jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia;

2) osoby, którą uczestnik wskazał funduszowi w pisemnej dyspozycji - odkupić jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią uczestnika funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze uczestnika, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia. Kwoty oraz jednostki uczestnictwa niewykupione przez fundusz, odpowiednio do powyższych wartości nie wchodzą do spadku po uczestniku. Powyższe dyspozycje uzależnione są również od rodzaju funduszu. Podobną sytuację przewiduje art. 132 Ustawy o organizacji i ustroju funduszy emerytalnych, zgodnie z którym środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wypłacone małżonkowi - przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego a dopiero w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika