Spółka z o.o. w likwidacji

Pytanie:

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z kapitałem zagranicznym istniejąca wiele lat. Udziałowcy podjęli uchwałę o likwidacji spółki. Uchwała została zgłoszona do KRS. Jaką nazwą firma powinna się posługiwać i od kiedy, na dokumentach handlowych (np. faktury sprzedaży i zakupu)? Od kiedy tzn. czy od momentu podjęcia uchwały, czy od momentu postanowienia KRS czy od momentu uaktualnienia danych w Urzędzie Skarbowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 270 kodeksu spółek handlowych (ksh) rozwiązanie spółki powodują:

  1. przyczyny przewidziane w umowie spółki,  
  2. uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,  
  3. ogłoszenie upadłości spółki,  
  4. inne przyczyny przewidziane prawem.  

Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.  Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji". (art. 274 ksh).

Jak więc wynika z powyższego, datą otwarcia likwidacji jest data powzięcia uchwały przez wspólników. W tym przypadku, nie ma znaczenia wpis otwarcia likwidacji do rejestru, ma on bowiem jedynie charakter ujawniający. Dopiero ewentualny prawomocny wyrok sądu gospodarczego uchylający uchwałę ma moc obowiązującą w stosunkach między spółką a wspólnikami. Do tego momentu trwa likwidacja, a w związku z tym powinny być dochowane wszelkie czynności, jakie przewiduje procedura likwidacyjna, tj. m.in. posługiwanie się przez spółkę firmą z dodatkowym oznaczeniem "w likwidacji".

W związku z powyższym, od momentu podjęcia uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki, należy posługiwać, w obrocie gospodarczym, firmą spółki z dodatkowym oznaczeniem "w likwidacji" np. "ABC sp. z o.o. w likwidacji".

W powyższym przedmiocie prosimy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Likwidacja spółki - obowiązki likwidatorów

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

mik

19.6.2015 19:6:36

Re: Spółka z o.o. w likwidacji

a jakie są konsekwencje nieujawniania informacji o likwidacji np. w fakturach?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: