Sposób liczenia zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej

Pytanie:

W jaki sposób powinny być obliczane zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź na to pytanie wymaga w pierwszej kolejności przytoczenia treści art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali:

Art. 3. 3. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Przy czym, co bardzo istotne, jak wskazał Sąd Najwyższy „Wielkość udziału określa art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali. Nie jest jednak trafny pogląd, zgodnie z którym w każdym wypadku wielkość udziału musi być określona w taki właśnie sposób, a więc w stosunku odpowiadającym jego powierzchni użytkowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi do wielkości powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udziały mogą być określone inaczej, stosownie do umowy stron, co wynika z art. 3 ust. 6 i 7 ustawy. Inny sposób określenia udziałów może wynikać także z orzeczenia sądu (art. 11). Przy określeniu wielkości udziałów, gdy następuje to w inny sposób niż określony w art. 3 ust. 3, spełnione muszą być łącznie dwa warunki: udział musi być powiązany z każdym lokalem, a suma udziałów musi odpowiadać jedności.”2 Dodatkowo należy wskazać na treść art. 12 ust. 2 u.w.l.:

Art. 12. 2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

W konsekwencji, jeżeli wielkość udziałów we własności nieruchomości wspólnej (procent wskazany w pytaniu) została obliczona w oparciu o przytoczony wyżej art. 3 ust. 3 u.w.l., to nie ma znaczenia, czy określenie partycypacji w utrzymaniu nieruchomości wspólnej odbywa się w oparciu o jednostkę powierzchni lokalu, czy w oparciu o udział we własności, albowiem wartości te są w takim wypadku wprost ze sobą powiązane. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której wielkość udziałów we własności została ustalona odmiennie, to zasadnym jest, że określenie partycypacji w utrzymaniu nieruchomości wspólnej winno odbywać się w oparciu o wielkość udziału, jako że nie są wprost powiązane z powierzchnią lokalu z nim związanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Jakubow

21.4.2012 19:13:18

Re: Sposób liczenia zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej

Jeżeli już zapoznaliśmy się z art3.3 uwl, to należy poznać art.14,15.1 tej normy (za co, za jakie koszty w szczególności będziemy wpłacali WMN zaliczki miesięczne na pokrycie tych kosztów - tzw. kosztów zarządu), no i meritum tematu - sposób liczenia zaliczek, nalezy zapoznac sie z art.30.2.pkt1 + art.21.1 & art.22.1 uwl. Gdy już owe turtury zawiłej ustawy pokonanmy, stwierdzimy iż wspólnota danej nieruchomości na co rocznym zebraniu zwoływanym do 30 marca każdego roku jest obowiązana ustalić i podjąć uchwałę (Roczny Plan Gospodarczy)w przedmiocie wszystkich wydatków wspólnoty na bieżacy rok. Potem już Zarząd lub Zarządca - są zobligowani iuris kogentis do podziału ustalonych rocznych kosztów zarządu na zaliczki miesieczne wg miary posiadanych przez każdego udziałów związanych z jego lokalem - o czym powiadamia pisemnie i odrębnie kążdego z osobna właściciela lokalu (lub w. lokali). Przykładowo, gdy Roczny Plan Gospodarczy zakłada (jest uchwalony), iż suma kosztów zaządu wynosi w br 30 tyś zł, a 10 właścicieli posiada po 10% udziałów tj. 10/100, to wyliczajać dla jednego właściciela danego lokalu koszty roczne zarządu 30.000zł x 10/100 = 3.000zł to koszty miesięczne wg wyliczenia koszty roczne jednego włściciela 3.000zł: 12 miesięcy = 250zł miesięcznie, płatne np. do 10 dnia każdego miesiąca (lub do 15, 20 lub 25 dnia danego miesiąca wg woli WMN). Tak rozumię tę normę.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY