e-prawnik.pl Porady prawne

Sprzedaż domeny internetowej

Pytanie:

Zamierzam kupić domenę internetową od innej osoby prywatnej. Czy umowa sprzedaży jest odpowiednim i wystarczającym dokumentem dla tego typu transakcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż domeny internetowej

8.11.2004

 Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przedmiotem umowy sprzedaży mogą być nie tylko rzeczy ale i prawa. Sprzedaż jest więc odpowiednią formą przeniesienia praw do domeny. Jeżeli domena jest zarejestrowana jako znak towarowy, to zastosowanie znajdą przepisy dotyczące własności przemysłowej. Dla ważności umowy przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy konieczne jest zachowanie formy pisemnej. Przeniesienie prawa ochronnego jest skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisania do rejestru.

Osobną kwestią jest przenisienie własności domeny.

Zakładamy, że domena funkcjonuje i jest zarejestrowana w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Konieczna więc będzie zmiana abonenta (osoby, z którą zawarta jest umowa o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny. Warunkiem dokonania zmiany jest brak zaległości w płatnościach za utrzymanie domeny. Osoby fizyczne powinny podpisać wniosek o zmianę abonenta osobiście.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Sprzedaż domeny internetowej

Marii

19.10.2010 14:51:34

Re: Sprzedaż domeny internetowej

przede wszystkim błędnie użyte jest w tytule sformułowanie "sprzedaż domeny" 1. własność nazwy domeny - NASK nie przyznaje prawa własności do nazwy domeny, nie ma więc mowy o pojęciu własności domeny. W Regulaminie stoi jak wół "Zawarcie Umowy nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek praw związanych z Nazwą Domeny, poza wynikającymi wyraźnie z Umowy* (...)" 2. właściciel nazwy domeny - nie posiadając prawa własności do nazwy domeny, nazywanie się właścicielem nie jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, zatem używanie zwrotu "właściciel (nazwy) domeny" jest błędne i nie powinno mieć miejsca. Zawierając Umowę z NASK stajemy się jedynie: Abonentem usługi Utrzymywania Nazwy Domeny, 3. cesja (nazwy) domeny, - nie ma czegoś takiego jak cesja domeny! Jest to błędny skrótowy zwrot, który zadomowił się wśród użytkowników internetu (nierzadko za sprawą Partnerów NASK). Poprawnym jest zaś powiedzenie "cesja praw wynikających z Umowy z NASK o Utrzymywanie Nazwy Domeny" której jest się Abonentem, W nawiązaniu do powyższych punktów używanie szeregu potocznych zwrotów jak "zakup (nazwy) domeny", "sprzedaż (nazwy) domeny", "autorskie prawa majątkowe do (nazwy) domeny", etc. nie są prawidłowe i używanie ich w oficjalnych broszurach, a tym bardziej umowach prawnych nie powinno mieć miejsca. Piszę o tym wszystkim dlatego, że poprzez propagowanie błędnego nazewnictwa (wynikającego z niewiedzy użytkowników, stosowania skrótów pojęciowych, etc.) dochodzi do sytuacji, że przyszły Abonent usługi, pragnie mieć w Umowie zapiski typu: "cesja domeny", "przeniesienie autorskich praw majątkowych do domeny", "prawo własności do domeny", etc.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ