Świadectwo pracy a prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie:

Osoba pracowała w zakładzie pracy, którego regulamin wynagradzania przewidywał nagrodę jubileuszową. Pracownica dostarczyła dokumenty potwierdzające jej dotychczasowe lata pracy - były to zaświadczenia z poprzednich zakładów pracy. Kadrowa nie uwzględniła tych dokumentów, stwierdzając, że do ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej niezbędne jest posiadanie świadectw pracy, a takowych uprawniona pracownica nie otrzymała. Czy odmowa kadrowej była zasadna, jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej? Ponadto nagroda przysługiwała od grudnia 2003 r. - w związku z tym czy w takiej sytuacji należą się odsetki od kwoty nagrody?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Artykuł 105 kodeksu pracy stwierdza, że pracodawca może przyznawać pracownikom nagrody i wyróżnienia. Z art. 105 nie wynika żadne roszczenie pracownika o przyznanie nagrody lub wyróżnienia. Roszczenie może wynikać natomiast z regulaminu wynagradzania, który stanowi podstawę roszczeń skierowanych w stosunku do pracodawcy. Nagrodami są także nazywane w przepisach prawa pracy niektóre świadczenia pieniężne, które pracodawca jest obowiązany wypłacać pracownikom, jeżeli są spełnione określone przesłanki, np. nagrody jubileuszowe. W przedstawionym stanie faktycznym chodzi o kwestie dowodowe. To znaczy czy dla udowodnienia określonego stażu pracy wystarczające jest wykazanie go w jakikolwiek sposób czy tylko przez świadectwa pracy. Wydaje się, że można żądać przedstawienia świadectw pracy dla udowodnienia stażu pracy. Przy czym jeśli pracownik ich nie posiada (zaginęły) a jest w stanie udowodnić posiadany staż pracy w sposób nie budzący wątpliwości, to może go wykazać w każdy inny sposób. Jeśli pracodawca nie respektuje tych dowodów, zaświadczeń pozostaje jedynie droga sądowa. Warunkiem jest jednak by nagroda jubileuszowa wynikała z zapisów regulaminu. Za okres opóźnienia pracownikowi należą się odsetki. Pytanie jest jednak czy doszło do opóźnienia jeśli np. dokumenty przedstawiane budziły wątpliwości. Jeśli nie budziły wątpliwości pracodawca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia należnego pracownikowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

krysia

6.1.2010 19:1:53

Re: Świadectwo pracy a prawo do nagrody jubileuszowej

pracuję na 1/2 etatu cz należy mi się nagroda jubileuszowa .28 kwietnia nabędę do niej prawo/bo jest zagwarantowana regulaminie zakładu/chodzi o te 1/2 etatu


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: