e-prawnik.pl Porady prawne

Szkolenie lekarza

Pytanie:

Zatrudniam w swojej firmie lekarza medycyny na pełnym etacie, który zamierza rozpocząć specjalizację i prosi mnie o wyrażenie na to zgody. Czy będzie mu przysługiwał wówczas urlop szkoleniowy i w jakim wymiarze? Jakie przepisy regulują te kwestie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Szkolenie lekarza

Regulacje dotyczące odbywania stażu przez lekarzy medycyny określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. Rozporządzenie to przewiduje różne możliwości odbywania specjalizacji: - na podstawie umowy z jednostką, w której odbywa się specjalizacja - z tzw. rezydenturą, - płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania określonej specjalizacji na podstawie odrębnych przepisów, - poszerzenia, o program specjalizacji, zajęć programowych dziennych studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawniony podmiot, w którego skład wchodzi komórka organizacyjna prowadząca specjalizację, i udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, jeżeli uczestnik studiów doktoranckich pozostaje w stosunku pracy, - umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, z jednostką organizacyjną inną niż wymienione w Rozporządzeniu, zapewniającą realizację części programu specjalizacji, - po uzyskaniu zgodny innego pracodawcy, u którego lekarz jest zatrudniony. Może więc Pan udzielić lekarzowi płatnego urlopu szkoleniowego kierując lekarza na daną specjalizację lub tez wyrazić zgodę na odbywanie takiej specjalizacji bez skierowania. W tym ostatnim przypadku, lekarzowi może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia pomiędzy zakładem pracy i pracownikiem.Potrzebujesz porady prawnej?