Udział w drodze wewnętrznej prawa i obowiązki

Pytanie:

"Działkę o powierzchni ok 1 ha podzielono na kilka działek budowlanych o różnych /nierównych sobie/ powierzchniach. Dojazd z drogi publicznej do tych nowych działek wydzielono jako oddzielną działkę stanowiącą wewnętrzną drogę pozostającą we współwłasności właścicieli nowych działek. Jak należy obliczyć udziały właścicieli nowych działek w tej wspólnej wewnętrznej drodze? Czy proporcjonalnie do powierzchni nowych działek /działki te mają nierówne sobie powierzchnie/, czy po równo dla każdego? Jaką minimalną szerokość powinna posiadać taka droga? Proszę podać przepis prawny."

Odpowiedź prawnika: Udział w drodze wewnętrznej prawa i obowiązki

W przypadku ustanowienia współwłasności drogi wewnętrznej będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności ułamkowej (art. 195 i następne kc). W związku z przedmiotowymi przepisami, co do zasady, udziały powinny odpowiadać liczbie współwłaścicieli (np. jeżeli jest 4 właścicieli działek, wówczas będą oni współwłaścicielami drogi wewnętrznej w wielkości po 1/4 całości). Jednakże właściciele mogą w różny sposób ukształtować wielkość udziałów, w zależności jaką kwotę zaoferują (np. jeden z udziałowców może kupić 40 % udziałów inni po 20 %).

Minimalna szerokość drogi wewnętrznej

Ustawodawca nie precyzuje ściśle jaką minimalną szerokość powinna posiadać droga wewnętrzna, a więc można w takiej sytuacji stosować się do przepisów prawa budowlanego dotyczących warunków technicznych.

Na podstawie § 14 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiające dostęp do drogi publicznej, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych.

Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo - jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m. Dojścia i dojazdy do budynków, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Hellborn 2020-02-10 21:47:47

    Czy odkupując udziały od jednego ze współwłaścicieli (posiada 1/4 udziału) muszę mieć zgodę reszty? Czy ten jeden może dysponować swoją częścią dowolnie?

  • Jotelka 2019-11-24 19:55:48

    A czy jeśli udział w drodze ma osoba prawna to pozostałych wspólników obowiązują takie same zasady jak osobę prawną tj. podatki i konieczność składania PIT?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika