Umowa dzierżawy a prawo pierwokupu

Pytanie:

Czy prawo pierwokupu dotyczy również gruntów, które zostały wydzierżawione od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub Lasów Państwowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa między innymi w odniesieniu do nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych i parków narodowych należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Skarb Państwa powierza wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do swego mienia właśnie Agencji Nieruchomości Rolnych. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie przysługuje zasadniczo dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat (art. 29 wymienionej ustawy). Należy jednak zastrzec, że od takiego stanu prawnego są pewne wyjątki - mienie Skarbu Państwa, które w dniu przejęcia do Zasobu znajduje się na podstawie umów lub decyzji administracyjnych we władaniu osób fizycznych i prawnych, pozostaje nadal w ich władaniu na dotychczasowych warunkach do chwili zawarcia z Agencją umów (umów sprzedaży lub trwałego zarządu). - jeżeli srzedaż dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, to nieruchomość ta może być sprzedana jej użytkownikowi wieczystemu po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie. - dodatkowo Agencja może przeznaczyć wchodzące w skład Zasobu domy, lokale mieszkalne i budynki gospodarcze wraz z niezbędnymi gruntami do sprzedaży najemcom. W tych trzech przypadkach pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie będzie przysługiwało jej dzierżawcy. Jednakże nie wspomina Pani, by taka sytuacja miała miejsce, a zatem, jeżeli tylko dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat, to będzie Pani przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu sprzedawanej nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Małgorzata

7.9.2011 17:2:26

Re: Umowa dzierżawy a prawo pierwokupu

Jestem dzierżawcą. Dzierżawie grunt rolne od ANR od 10 lat. Niedawno dostałam pismo od ANR, że mam prawo pierwszeństwa nabycia tego gruntu, a teraz okazało się i zostałam o tym poinformowana w agencji nieruchomości rolnych, że dany grunt został podciągnięty pod teren inwestycyjny, co powoduje pozbawienia mnie pierwszeństwa zakupu i ten grunt ma stanąć do przetargu. Chciałabym się dowiedzieć czy takie działanie jest zgodne z prawem? Czy osoba dzierżawiąca nieruchomość przez 10 lat może być pozbawiona przywileju pierwszeństwa zakupu?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.3.2014

  Dzierżawa - Najważniejsze informacje na temat umowy dzierżawy.

  Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje (...)

 • 19.5.2011

  Prawo pierwokupu

  Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wtedy, gdy treść jakiegoś aktu prawnego (ustawowe prawo pierwokupu), bądź czynność prawna (umowne prawo pierwokupu) zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo (...)

 • 9.11.2011

  Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. (...)

 • 24.8.2010

  Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  Dzięki wolności gospodarczej, w obrocie prawnym istnieje swoboda przy wyborze kontrahenta. Oznacza to, że przykładowo zbywca może wybrać spośród wielu oferentów tego, kto najbardziej (...)

 • 17.4.2018

  Jak jeden z małżonków może sam płacić cały podatek od dochodów z najmu lub dzierżawy?

  Żeby podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) mógł rozliczać jeden z małżonków, należy w odpowiednim terminie złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne (...)