e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa o pracę a powołanie do wojska

Pytanie:

Mam umowę o pracę na 2 lata a dostałem wezwanie do wojska na 01.08.2006 na 9 miesięcy. Czy jak wrócę z wojska to pracodawca ma obowiązek mnie znów przyjąć do pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa o pracę a powołanie do wojska

Osoba powołana do odbycia czynnej służby wojskowej podlega szczególnej ochronie stosunku pracy. W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę ani wypowiedziany, ani rozwiązany. Nawet jeżeli wypowiedzenie zostało złożone wcześniej, ale jego okres nie zdążył upłynąć przed doręczeniem katy powołania, wypowiedzenie staje się bezskuteczne (umowa o pracę może w takiej sytuacji ulec rozwiązaniu na żądanie pracownika). Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania, ma obowiązek zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

Należy jednak pamiętać, że szczególna ochrona zostaje wyłączona, jeżeli zaistnieją okoliczności uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika albo też w razie likwidacji czy upadłości pracodawcy. W tych sytuacjach stosuje się zasady ogólne.

Potrzebujesz porady prawnej?