Umowa o pracę dla nauczyciela kontraktowego

Pytanie:

Jestem nauczycielem języka angielskiego w Samorządowym Gimnazjum. 1 września 2006 podpisałem swoją pierwszą umowę o pracę na czas określony w tym Gimnazjum. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. Z chwilą rozpoczęcia pracy rozpocząłem także proces awansu zawodowego ze stopnia stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego (zakończony pozytywnie zdanym egzaminem w sierpniu 2007). 1 września 2007 już jako nauczyciel kontraktowy, w tej samej placówce podpisałem kolejną umowę o pracę, znowu na czas określony 12 miesięcy. 1 września 2009 podpisałem kolejną - już trzecią umowę o pracę - w tej samej placówce i znów na czas określony. Nadmieniam, że począwszy od dnia podpisania 1 umowy o pracę byłem zatrudniony w pełnym wymiarze godzin pracy (18/18 etatu + nadgodziny). Jednocześnie nie byłem zatrudniony w zastępstwie za innego nauczyciela. Czy w świetle obowiązujących przepisów, w opisanej sytuacji moja trzecia umowa o pracę nie powinna być umową podpisaną na cza nieokreślony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Jeżeli natomiast chodzi o nauczyciela kontraktowego to art. 10 Karty Nauczyciela ustanawia zasadę, zgodnie z którą stosunek pracy z tym nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony. Od zasady tej został przewidziany wyjątek, zawarty w art. 10 ust. 7 KN. Zgodnie z tym wyjątkiem, z nauczycielem kontraktowym można zawrzeć umowę na czas określony w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego.


Zgodnie z orzecznictwem SN przepis Karty Nauczyciela według którego nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem na czas określony może nastąpić wyłącznie w wypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, wyłącza stosowanie art. 25[1] kp, zgodnie z którym zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. (tak: SN w wyroku z dnia 2 września 1999 r., sygn. akt I PKN 235/99, a także w wyroku z dnia 29 czerwca 2000 r., sygn. akt I PKN 709/99). W uzasadnieniu pierwszego z powołanych wyroków czytamy: pełna regulacja zawierania umów na czas określony znajduje się w Karcie Nauczyciela, a więc brak podstaw, aby poprzez jej art. 91c stosować przepisy Kodeksu pracy, a w szczególności art. 25[1] kp. Przepis art. 25[1] kp wprowadził fikcję prawną, według której zawarcie w warunkach w nim określonych trzeciej umowy terminowej powoduje jej przekształcenie w umowę o pracę na czas nie określony.

Taka konstrukcja nie jest potrzebna przy umowach o pracę zawieranych na podstawie Karty Nauczyciela. Możliwość zawarcia umowy o pracę z nauczycielem na czas określony reguluje art. 10 ust. 4 tej Karty (obecnie jest to zapis art. 10 ust. 7 - przyp. red). Już pierwsza umowa o pracę zawarta w sposób sprzeczny z tym przepisem oznacza zawarcie umowy na czas nie określony".


Z powyższego wynika, że jeżeli nie zaistniały szczególne okoliczności wymienione w powołanym na początku art. 10 ust. 7 KN  (z przedstawionego opisu sytuacji wydaje się wynikać, że takie okoliczności nie wystąpiły) już pierwsza z umów zawierana z Panem jako nauczycielem kontraktowym powinna być umową na czas nieokreślony. Z kolei, jeżeli wystąpiły i nadal występują okoliczności wskazane w art. 10 ust.7 KN, dozwolone jest zawarcie z Panem kolejnych umów na czas określony.  Przy ocenie wskazanych okoliczności należy pamiętać, że zawarcie umowy na czas określony z nauczycielem kontraktowym jest wyjątkiem, który powinien być stosowany jedynie w szczególnych okolicznościach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.12.2004

  Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  Z zasady nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole uzyskuje stopień stażysty. Wyjątki od tej zasady dotyczą nauczycieli akademickich legitymujących się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole (...)

 • 9.12.2004

  Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  Karta Nauczyciela określa zasadę, zgodnie z którą osoba, która nie posiada jednego z przewidzianych tym aktem stopni awansu w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela (...)

 • 3.9.2012

  Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania (...)

 • 5.3.2013

  Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

  Kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu. Wybór (...)

 • 14.5.2012

  Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

  Zasadom zatrudniania i zwalniania nauczycieli podlegają: nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni publicznych przedszkoli, szkół (w tym wyższych), placówek, zakładów (...)