Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Pytanie:

Czym jest umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej – zgodnie z art. 125 Kodeksu pracy pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częściach określonych w umowie. Jednakże w razie ustalenia, że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody. Powyższe podstawowe zasady zostały uszczegółowione odnośnie treści umowy w postanowieniach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 roku w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (t. jedn.: Dz. U. 1996 r. Nr 143 poz. 663). Rozporządzenie uregulowało m.in. następujące kwestie:
a. umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej może być zawarta, jeżeli na przyjęcie wspólnej odpowiedzialności materialnej wyrażą zgodę wszyscy pracownicy zatrudnieni w miejscu powierzenia mienia;
b. w umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej strony ustalają okres, w ciągu którego nieobecność pracownika w pracy nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności zarówno tego pracownika, jak i pozostałych pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność materialną (a w razie przedłużenia się nieobecności pracownika ponad tak ustalony okres, należy najpóźniej w ciągu 7 dni przystąpić do przeprowadzenia inwentaryzacji);
c. każda zmiana w składzie pracowników objętych wspólną odpowiedzialnością wymaga zawarcia nowej umowy o takiej odpowiedzialności;
d. pracownik może wypowiedzieć umowę na piśmie na czternaście dni naprzód i przed upływem tego okresu należy przystąpić do przeprowadzenia inwentaryzacji;
e. pracownik może w pewnych sytuacjach również odstąpić na piśmie od umowy, w szczególności w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości o niedoborze stwierdzonym w trakcie rozliczenie mienia (w takim przypadku do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić w ciągu 7 dni);
f. pracodawca może odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej w każdym czasie (w takim przypadku do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić najpóźniej w ciągu 3 dni).
Jak wynika z powyższego w swojej zasadniczej treści umowa jest uregulowania przez przepisy – nie ma wielkiej możliwości jej modyfikacji ze strony stron stosunku pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: