Umowa przyrzeczenia zawarcia umowy sprzedaży

Pytanie:

W chwili obecnej chcielibyśmy kupić mieszkanie, jednak ze względu na to, że nastąpiła migracja księgi wieczystej (jest wprowadzana w innym mieście do systemu komputerowego) nie możemy zawrzeć umowy bez wypisu z księgi. Dlatego też chcemy podpisać przedwstępną umowę cywilną wraz z przyrzeczeniem podpisania umowy właściwej. Będzie ona zawierała zapisy dotyczące płatności, między innymi w części pokrytej kredytem. Czy umowa przedwstępna ma moc prawną? Czy można w niej zawrzeć karę umowną, która będzie zapłacona, jeśli jedna ze stron nie podpisze umowy przedwstępnej? Jakie zapisy prawne powinna zawierać taka umowa, aby miała w 100% moc prawną i zabezpieczała interesy każdej ze stron? Jak zapisać, że kara umowna będzie wypłacona, gdy jedna ze stron nie podpisze umowy przedwstępnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wydaje się, że pytający ma na myśli przedwstępną umowę kupna-sprzedaży nieruchomości. Umowa taka w myśl art. 389 par. 1 kodeksu cywilnego winna zawierać w swej treści zobowiązanie stron do zawarcia oznaczonej umowy (w tym wypadku umowy kupna-sprzedaży nieruchomości) oraz istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Istotnymi elementami są w opisywanym przypadku z całą pewnością: oznaczenie stron oraz przedmiotu umowy przyrzeczonej, cenę sprzedaży, warunki i termin płatności, inne szczegółowe postanowienia określające zobowiązania stron. Umowa przedwstępna ma zatem istotne skutki prawne - strona tej umowy może wyprowadzać z jej treści określone skutki prawne. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. W sytuacji, gdy jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona może skutecznie wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym, nie zaś z roszczeniem o wypłatę kary umownej. Roszczenie to winno precyzyjnie określać szkodę (rzeczywiście poniesiony uszczerbek majątkowy), którą strona poniosła oczekując na zawarcie umowy przyrzeczonej.

W wypadku jednak, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy (w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest nieruchomość, chodzi o formę aktu notarialnego), strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. W myśl art. 390 par. 3 kc, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: