Umowa sprzedaży gruntu rolnego po przetargu

Pytanie:

Pani X wygrała przetarg na nabycie działki rolnej od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wpłaciła wadium przed przetargiem. W piśmie o warunkach przetargów z AGN jest napisane, że nabywca w ciągu miesiąca od przetargu powinien wpłacić pozostałą część ceny i podpisać umowę sprzedaży u notariusza. Pani X kilkakrotnie monitowała telefonicznie pełnomocnika AGN, że chce przyjechać podpisać umowę zanim upłynie 1 miesiąc. Pani pełnomocnik odpowiedziała, że w tej chwili nie ma mowy o terminie 1 miesiąca, ponieważ obsługuje akty notarialne zabużan i nie ma czasu. Wyznaczyła termin 28 XI, ale tym razem Pani X z powodu zachorowania na grypę nie może się stawić. W piśmie od agencji jest pouczenie, że w przypadku nie wpłacenia ceny nabycia i nie stawienia się do aktu notarialnego wadium przepada. Czy Pani X, gdy wpłaciła już całą cenę w ciągu 1 miesiąca od przetargu, ale zachorowała, może żądać dodatkowego terminu aktu uzgodnionego z nią? Czy terminy te są instrukcyjne czy ustawowe? Czy w razie nieuwzględnienia prośby o nowy termin może pani X odwołać się do Sądu i z jakim pozwem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy rozporządzenia określającego szczegółowy tryb sprzedaży nieruchomości zasobu ARN mówią jedynie o przepadku wadium w sytuacji, gdy uczestnik, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy. Natomiast sprecyzowanie tych kwestii może naszym zdaniem  nastąpić  (i w tym wypadku nastąpiło) w warunkach przetargu. Sytuacja osoby, która wygrała przetarg jest o tyle korzystna, że wpłacając pełną kwotę ceny w wymaganym terminie uprawdopodobniła wolę zawarcia umowy. Wobec powyższego oraz faktu, iż Pani X wielokrotnie zgłaszała chęć zawarcia umowy, nie ma podstaw do stwierdzenia, iż uchyla się od zawarcia umowy. Tym samym nie ma podstaw do przepadku wadium. Co więcej ANR w zasadzie ma obowiązek podjąć działania zmierzające do zawarcia umowy. Nie można poprzestać na wyznaczeniu jednego terminu. Obowiązek zawarcia umowy leży bowiem po obu stronach, które powinny współdziałać w celu wykonania zobowiązania. W każdym razie ważne jest, by powiadomić ANR o niemożności podpisania umowy w wyznaczonym terminie oraz o powodach tego stanu rzeczy. Należałoby także od razu wyznaczyć termin dogodny dla obu stron. Jeżeli ANR nadal będzie uchylała się od zawarcia umowy sprzedaży, nie jest wykluczona możliwość skierowania do sądu żądania stwierdzenia obowiązku zawarcia umowy. Takie orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli agencji, będące elementem umowy. Jeżeli sąd nie przychyli się do żądania takiego pozwu, to możliwe jest wniesienie pozwu z roszczeniem o zapłatę odszkodowania za niezawarcie umowy. Roszczenie takie będzie obejmowało szkodę polegającą na uszczupleniu majątku przez poniesienie kosztów związanych z przygotowaniami do zawarcia umowy oraz dokonanych w związku z tym, iż uczestnik przetargu, który wygrał, spodziewał się zawarcia umowy sprzedaży. Pozew należy skierować do sądu właściwego ze względu na siedzibę pozwanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY