Umowy powiązane

Pytanie:

"Pan X zawarł z operatorem sieci komórkowej 3 umowy o świadczenie usług telefonicznych. Na podstawie tych umów otrzymał trzy abonamenty z numerami telefonicznymi. Dwie umowy na czas nieoznaczony, trzecia umowa o dostarczenie usług internetowych - dostęp do internetu (na czas oznaczony na okres dwóch lat i stała opłata abonamentowa 59 zł bez względu na ilość połączeń z internetem i dołączoną do tego licencję na usługi GPRS). Tę trzecią umowę Pan X mógł zawrzeć tylko w przypadku zakupienia komputera laptop. Przez okres jednego roku Pan X opłacał wszystkie rachunki. Zdarzyło się, że wobec braku płatności od swojego klienta nie opłacił faktury za dwa telefony, za usługi z umowy na czas oznaczony płacił bez zarzutu. Po 2 miesiącach zapłacił za jeden telefon, a za drugi częściowo. Operator utworzył dla obu umów jedno konto i wystawiał dla obu telefonów jedną fakturę, dla trzeciej usługi internetowej drugie konto i oddzielne faktury. Czy operator mógł wobec nie zapłacenia za jedną fakturę z innej umowy z panem X wyłączyć dostęp do internetu panu X z umowy na czas oznaczony, jeżeli pan X sumiennie płacił za faktury z tej umowy? Czy operator, jeżeli pan X opłacił w całości za usługi za drugi telefon powinien wznowić działanie tego numeru telefonu (trzeci telefon nie został w całości spłacony)? Czy pracownicy mają prawo w sytuacji, gdy jest jakaś niedopłata wydzwaniać do pana X jak również do jego matki (bo musiał podać według ich żądania jakiś telefon stacjonarny) grożąc firmami detektywistycznymi i sądami ? Wobec odłączenia internetu, który był opłacany przez pana X, utracił on klientów w swojej firmie."

Odpowiedź prawnika: Umowy powiązane

Sposób wykonywania umowy i możliwość blokowania świadczeń wzajemnych zależy przede wszystkim od treści umowy. W umowie strony mogą zastrzec, że w razie niewywiązywania się z zobowiązania przez jedną ze stron w terminie, druga ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej (np. zwłoka w płatności), druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do zapłaty z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Wyłączenie dostępu do internetu, jeżeli usługa ta jest przedmiotem odrębnej umowy, jest możliwe w następującej sytuacji: jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej (udostępnienie usługi), a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Wątpliwości co do spełnienia świadczenia wzajemnego mogą nastąpić między innymi w przedstawionej w pytaniu sytuacji, gdy strony łączy kilka umów i świadczenie wynikające z jednej z nich nie jest spełniane (brak płatności za faktury). Zapłata części zaległości powinna być obowiązkowo przyjęta przez wierzyciela (nie może on odmówić przyjęcia części świadczenia), jednak nie odbiera możliwości skorzystania z uprawnienia wstrzymania się ze świadczeniem wzajemnym, jeżeli nadal istnieją wątpliwości, że druga strona nie spełni świadczenia.

Dodatkowo należy pamiętać, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Wymagalne wierzytelności przysługujące operatorowi sieci komórkowej mogą stać się przedmiotem przelewu, na mocy którego wierzycielem stanie się firma windykacyjna. Wierzyciel może także skierować do sądu pozew o zapłatę. Przepisy nie zabraniają również wierzycielowi kierowania ponagleń do dłużnika. Może się to odbywać zarówno telefonicznie jak i drogą pocztową.

Przewidziane przez prawo uprawnienie wierzyciela do wstrzymania się ze świadczeniem lub odstąpienia od umowy wyłączają po stronie dłużnika roszczenie o naprawienie szkody powstałej w wyniku nienależytego wykonania zobowiązania.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika