e-prawnik.pl Porady prawne

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

Pytanie:

W trakcie postępowania przetargowego jeden z uczestników składa protest w którym wnosi o ponowne rozpatrzenie złożonych ofert i odrzucenie oferty uznanej przez zamawiającego za najkorzystniejszą. Wskazuje, że nie spełnia ona wymogów formalnych. Zamawiający uznał jednak, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących przedmiotu zamówienia a także kryteriów wyboru oferenta występują błędy uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy. Dlatego też zamawiający unieważnił całe postępowanie przetargowe powiadamiając jednocześnie wszystkich uczestników o zamiarze ponownego rozpisania przetargu. Czy unieważnienie przetargu nie zwalnia zamawiającego z obowiązku ustosunkowania się do wcześniej złożonego protestu? Czy ujawnione - z winy zamawiającego - braki w opisie przedmiotu zamówienia i niejednoznacznie określone przez zamawiającego kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty stanowią podstawę do unieważnienia przetargu po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, ale przed zawarciem umowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

15.9.2006

Aktualnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych przewiduje klarowne przypadki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 93 Ustawy stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

  1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

  2. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;

  3. w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców niepodlegających wykluczeniu;

  4. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  5. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

  6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  7. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert oraz złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne.

Co istotne, w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. Braki w opisie przedmiotu zamówienia i niejednoznacznie określone przez zamawiającego kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być przesłanką unieważnienia postępowania, jeżeli uniemożliwia to zawarcie ważnej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego lub jeśli na skutek owych braków dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

W wypadku unieważnienia postępowania rozpatrzenie protestu przez zamawiającego staje się bezprzedmiotowe, brak bowiem postępowania o udzielnie zamówienia, na poczet którego protest mógłby być rozpatrzony. Odpadła zatem podstawa materialna jego rozpoznania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ