Urlop dla poratowania zdrowia

Pytanie:

Na jakich zasadach udzielany jest urlop zdrowotny dla nauczycieli w celu poratowania zdrowia. Jaki lekarz może podpisać wniosek itp.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze na czas nieokreślony mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia po przepracowaniu, co najmniej 5 lat w szkole. Znowelizowany art. 73 Karty Nauczyciela w sposób szczegółowy ustala, jakie okresy wlicza się do nieprzerwanej pięcioletniej pracy. Są nimi: czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby oraz urlopy inne niż wypoczynkowy, jeżeli okresy te łącznie trwają nie dłużej niż 6 miesięcy. Jeżeli przekraczają one 6 miesięcy, wymagany okres do nabycia prawa do urlopu zdrowotnego przedłuża się o ten czas. Płatnego urlopu dla poratowania zdrowia udziela się, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo 1 roku. Jeżeli nauczycielowi do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż 1 rok, płatny urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel przechodzi na emeryturę. Orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wydaje na podstawie przeprowadzonego badania stanu zdrowia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Lekarz ten podejmuje czynności mające na celu wydanie orzeczenia, po otrzymaniu od nauczyciela zaświadczenia dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony, potwierdzającego prawo do ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia. W celu wydania orzeczenia o stanie zdrowia lekarz przeprowadza osobiście badanie nauczyciela oraz kieruje go na badania diagnostyczne lub specjalistyczne, których wykonanie uzna za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia nauczyciela. W przypadku stwierdzenia potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi, lekarz wpisuje do dokumentacji medycznej nauczyciela orzeczenie o stanie zdrowia, zalecone leczenie oraz informację dotyczącą zatrudnienia i działalności, których wykonywanie jest sprzeczne z celami tego urlopu. Orzeczenie to sporządzane jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nauczyciel, a drugi pozostaje w dokumentacji medycznej. Informacje o wydanym nauczycielowi orzeczeniu wpisuje się do jego dokumentacji medycznej; odbiór orzeczenia nauczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem. Orzeczenie o potrzebie powstrzymania się nauczyciela od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia wydaje komisja lekarska, działająca w specjalistycznym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela na podstawie Komisja orzeka na podstawie: - przeprowadzonego badania lekarskiego, - przekazanej komisji przez lekarza leczącego nauczyciela jego dokumentacji medycznej, zawierającej opinie na temat potrzeby zdrowotnej ubiegania się nauczyciela o urlop dla poratowania zdrowia oraz opis zaleconego leczenia, - wyników dodatkowych konsultacji specjalistycznych i badań pomocniczych, na które skieruje nauczyciela komisja.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

sarna

21.9.2011 10:58:2

Re: Urlop dla poratowania zdrowia

pracuję w szkole w gimnazjum jako sprzątaczka i pojawił się problem zdrowotny i dość poważny gdyż jest to praca nie łatwa mam dużo do sprzątania a zwłaszcza salę gimnastyczna i schody jest ich około 50 stopni i szczerze mówiąc straciłam sprawność w prawej ręce a dokładnie bark lewy i nie mogę sobie już poradzić nie ogarniam tego wszystkiego czy mogę skorzystac z urlopu zdrowotnego ??


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.12.2011

  Ochrona zdrowia nauczyciela

  Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki (...)

 • 28.6.2017

  Urlop dla poratowania zdrowia

  Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem przysługującym nauczycielom. Jest szczególnym świadczeniem pracowniczym, zbliżonym do instytucji urlopu wypoczynkowego, przysługującym (...)

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 12.11.2012

  Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • 8.9.2017

  Urlopy dla rodziców

  Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie (...)