e-prawnik.pl Porady prawne

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze jednostronnej czynności prawnej

Pytanie:

Czy można ustanowić odrębną własność lokalu dla samego siebie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze jednostronnej czynności prawnej

8.4.2012

Zgodnie z art. 10 ustawy o własności lokali:

Art. 10. Właściciel nieruchomości może ustanawiać odrębną własność lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej własności w drodze umowy.


Zgodnie ze zdaniem drugim art. 10 w związku z cytowanym już art. 7 ust. 2 u.w.l. oświadczenie właściciela nieruchomości powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Brak zachowania tej formy powoduje nieważność całej czynności. Ponadto konieczne jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Wpis ma tutaj znaczenie konstytutywne, tzn. że jeżeli wpis nie zostanie dokonany, to prawo odrębnej własności lokalu nie powstanie. Jest to jeden z wyjątków od deklaratywności wpisu, zasadą jest bowiem że powstanie i przeniesienie prawa następuje na mocy samych oświadczeń woli stron.

 

Jak wskazuje doktryna: Oświadczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinno zawierać określenie nieruchomości, z której dokonywane jest wyodrębnienie lokalu (w tym wyliczenie i łączną powierzchnię wszystkich samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu w obrębie danej nieruchomości), rodzaj (mieszkalny, użytkowy, garaż), położenie (na którym piętrze lub piętrach, w której części budynku) i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, wielkość (umowną lub ustawową) udziałów przypadających na dany lokal w nieruchomości wspólnej. Są to elementy konstytutywne powstania własności lokalu i jako takie są koniecznymi elementami aktu ustanawiającego tę własność1.

Ponadto - stosownie do art. 2 ust. 3 u.w.l. - należy przedłożyć notariuszowi zaświadczenie starosty (lub organu działającego z jego upoważnienia) o spełnieniu wymogu samodzielności przez wyodrębniany lokal oraz dokumenty wskazane w art. 2 ust. 5 u.w.l.:

Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu.

Rzut kondygnacji może wykonać inżynier posiadający uprawnienia budowlane.

1Dziczek Roman, Najnowsze wydanie: Własność lokali. Komentarz, wzory pozwów i wniosków sądowych, Warszawa 2011 LexisNexis (wydanie VI) ss. 352.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ