Warunki zabudowy - przyłącze do sieci

Pytanie:

"Zgodnie z warunkami wydania decyzji wzzt istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust.5, musi być wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej miedzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem. Czy zgodnie z treścią art 61 ust. 5 tej ustawy jest możliwość wybudowania własnej oczyszczalni ścieków jak również własnego ujęcia wody? Czy ust.5 wyklucza taka możliwość i nakazuje podłączenie do sieci miejskiej? "

Odpowiedź prawnika: Warunki zabudowy - przyłącze do sieci

Jak się domyślamy pytanie odnosi się do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

jedną z przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy jest, by istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego.

Wymagane uzbrojenie działki budowlanej określa § 26  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej.  

Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się zapewnienie możliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła, odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.  

W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, działka może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.  

Spełnienie warunków określonych powyżej (tj. podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej, względnie do indywidualnego źródła prądu i ogrzewania)  nie jest wymagane w przypadku działek przeznaczonych pod budowę budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków inwentarskich i gospodarczych na wsi, jeżeli właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie określił takich wymagań.  

Dopuszcza się wykorzystanie pod zabudowę zagrodową lub rekreacji indywidualnej działki budowlanej, która nie może być zaopatrzona w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z sieci lub własnego ujęcia, pod warunkiem zapewnienia możliwości czerpania lub dostawy wody z ujęć położonych poza granicami działki (§ 27).

Przepisy nie uniemożliwiają więc wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków ani własnego ujęcia wody. Naszym zdaniem również inwestor nie jest zobligowany do przyłączenia się do sieci wodnokanalizacyjnej, jeśli projekt przewiduje indywidualne rozwiązania tj. przydomową oczyszczalnię oraz ujęcie wody.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika