wcześniejsza emerytura a własna działalność gospodarcza

Pytanie:

Jeżeli skorzystam z wcześniejszej emerytury czy nadal mogę prowadzić działalność gospodarczą, czy muszę ją zamknąć, aby móc pobierać emeryturę lub czy muszę zawiesić emeryturę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w niektórych wypadkach świadczenia wypłacane z tytułu tzw. wcześniejszej emerytury ulegają zmniejszeniu lub zawieszeniu, jeśli osoba uprawniona do wcześniejszej emerytury osiąga z innych tytułów przychody. Zgodnie z art. 104 ust. 1 u.e.r. prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku, gdy uprawniony z tytułu emerytury osiąga przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za taką działalność uważa się m.in. zatrudnienie (np. na umowę o pracę lub umowę zlecenia) oraz prowadzenie pozarolniczej działalności (art. 104 ust. 2 u.e.r.).

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych precyzyjnie określa, kiedy prawo do emerytury ulega zawieszeniu, a kiedy następuje zmniejszenie wypłacanych świadczeń emerytalnych. Pierwszą sytuację reguluje ust. 7 art. 104 u.e.r., który stanowi: Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Drugą sytuację normuje natomiast ust. 8 art. 104 u.e.r. Wskazany przepis stanowi: W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości 24 % kwoty bazowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • 9.12.2004

  Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

 • 16.3.2017

  Komornik podatnikiem VAT

  Komornik, wykonując czynności egzekucyjne, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług  i tym samym działa w charakterze podatnika (...)

 • 21.2.2008

  Wcześniejsze emerytury dla 55-letnich kobiet

  Kobiety urodzone po dniu 31 stycznia 1948 roku, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli posiadają co najmniej (...)

 • 16.7.2017

  Koncesja - Jakiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga koncesji?

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej stanowi konstytucyjną zasadę w prawie polskim. Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek uzyskania koncesji przed podjęciem działalności gospodarczej. (...)