Wezwanie do uiszczenia kosztów sądowych

Pytanie:

Sąd Apelacyjny nie zwolnił mnie z kosztów sądowych tytułem wpisu, mimo iż nie pracuję. Teraz dostałem wezwanie z Sądu Okręgowego do uiszczenia braków sądowych tytułem wpisu uzupełniającego. Mam na to termin tygodniowy od daty doręczenia wezwania pod rygorem egzekucji. Czy sąd ma prawo ukarać mnie za brak pieniędzy? Jak mam rozumieć "pod rygorem egzekucji"? Czy na tym etapie mogę się jeszcze odwołać od decyzji sądu, aby nie płacić wysokiego wpisu, lub wydłużyć termin uiszczenia wpłaty do czasu np. otrzymania dochodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim na wstępie zauważyć należy, iż zwolnienie od kosztów sądowych jest uprawnieniem, z którego mogą skorzystać nie wszyscy, ale tylko tacy, którzy spełniają określone w ustawie warunki, tzn. nie mogą ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Sąd nie ma obowiązku orzeczenia o zwolnieniu z kosztów w odniesieniu do każdego, kto z takim wnioskiem wystąpi, ale może orzec o zwolnieniu, gdy poweźmie informację, że wnioskodawca, uiszczając koszty sądowe, narazi siebie i rodzinę na uszczerbek w utrzymaniu koniecznym. Jeśli natomiast sąd jest przekonany, iż sytuacja majątkowa wnioskodawcy pozwala mu na pokrycie kosztów sądowych, nie przychyli się do przedstawionego wniosku. Tak więc sąd nie karze nikogo przez to, że odrzuci wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, ani tym bardziej nikogo nie nagradza poprzez uwzględnienie takiego wniosku. Co zatem zrobić, gdy sąd odrzucił wniosek? Na postanowienie sądu o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych przysługuje wnioskodawcy zażalenie. Zażalenie takie należy złożyć w ciągu tygodnia licząc od dnia doręczenie postanowienia (a gdy wnioskodawca nie zażądał doręczenie postanowienia – od jego ogłoszenia). Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (tzn. powinno zawierać: oznaczenie sądu, imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku, podpisy, wymienienie załączników) oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenie ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Coż oznacza zwrot “pod rygorem egzekucji”? Zwrot ten oznacza nic innego jak to, że w przypadku nie zastosowania się do treści postanowienia sądu, czyli w tym przypadku uiszczenia kosztów sądowych, przeciwko opornemu adresatowi postanowienia zostanie skierowana egzekucja (tzn. zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY