Wezwanie do zapłaty za jazdę bez biletu

Pytanie:

"Przedwczoraj otrzymałem pocztą nakaz zapłaty za jazdę bez biletu w 2004 roku. Powiem szczerze nie pamiętam żebym wtedy jechał bez biletu. Czy jeżeli sprawa dotyczy tak odległego czasu, to czy muszę zapłacić? "

Odpowiedź prawnika: Wezwanie do zapłaty za jazdę bez biletu

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny(Dz.U.2014.121 j.t.) – dalej: k.c. oraz aktualnych komentarzy doktryny i orzecznictwaodnoszących się do rozpatrywanych kwestii.

Z opisu stanu faktycznego oraz załączonych dokumentów wynika, iż w 2004 roku przeciwko Panu wydane zostały nakazy zapłaty.

W pierwszej kolejności należy się zastanowić, czy w tej sytuacji nie uległa przedawnieniu możliwość prowadzenia egzekucji, z uwagi na odległy termin wydania nakazu zapłaty. Wtym celu zasadne będzie przeprowadzenie analizy art. 125 k.c.

art. 125 k.c.

§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanegodo rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie oświadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Słusznie wskazuje Adam Jedliński w Komentarzu do art. 125 Kodeksu cywilnego, że istotną kwestią jest skutek upływu terminu przedawnienia roszczenia zasądzonego prawomocnym orzeczeniem lub objętego ugodą sądową. Z reguły skutek upływu terminu przedawnienia określa się jako utratę zaskarżalności roszczenia, czyli utratę możliwości dochodzenia go nadrodze sądowej. Przez pryzmat art. 125 k.c. należy tę utratę zaskarżalności rozumieć szerzej -chodzi tu bowiem o utratę możliwości korzystania przez wierzyciela z pomocy przymusu państwowego nie tylko dla dochodzenia roszczenia, lecz także dla jego wyegzekwowania. Skutkiem upływu terminu przedawnienia, o jakim mowa w art. 125 k.c., będzieprawomocny utrata możliwości egzekucji roszczenia zasądzonegom orzeczeniem lub objętego ugodą sądową.

Z załączonych dokumentów jednoznacznie wynika, iż w chwili obecnej upłynął 10 letniokres, warunkujący podniesienie zarzutu przedawnienia.

Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby przed upływem terminu przedawnienia wszczęte zostałopostępowanie egzekucyjne przez Komornika, wówczas również bieg terminu przedawnieniarozpoczął by się na nowo. Z przesłanych dokumentów nie wynika jednak, by takiewydarzenia miały miejsce.

W celach informacyjnych wskazujemy, iż terminy przedawnienie mogą ulec zmianie wzależności od aktywności wierzyciela w egzekwowaniu długu. W pierwszej kolejności należywskazać na art. 123 k.c. Bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawaniaspraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lubzabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje

3) przez wszczęcie mediacji.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia ma skutek niweczący w stosunku do biegu tego terminu; oznacza to, że czas terminu przedawnienia, który upłynął do czasu zaistnienia przerwy, uważa się za niebyły (…). Dłużnik po przerwaniu biegu terminu przedawnieniaznajduje się w takim położeniu prawnym, jaki istniał, gdy jego roszczenie stało sięwymagalne; bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się bowiem od początku, od następnegodnia po zakończeniu przerwy. (Kidyba A. (red.), Gawlik Z., Janiak A., Jedliński A.,Kopaczyńska-Pieczniak K., Niezbecka E., Sokołowski T., Kodeks cywilny. Komentarz. TomI. Część ogólna., WKP, 2012.). Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie na nowo.

Zatem w tym przypadku może Pan uchylić się od płatności. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika może Pani wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym i podnieść zarzut przedawnienia dochodzenia roszczenia.

Podsumowanie:

Jeśli klauzuli wykonalności nie nadał nakazowi zapłaty sąd, dochodzenie roszczenia uległo przedawnieniu. Obecnie zatem, może Pan wystosować do windykatora pismo wskazując, żenakaz zapłaty powinien być już uznany za przedawniony. Nie należy przy tym w żadnym razie stwierdzać, że rzeczywiście Pana dług istnieje. Jeżeli to nie poskutkuje i windykator złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. należy zastanowić się również nad możliwością wniesienia pozwu przeciwegzekucyjnego, w oparciu o art. 840 k.p.c. Zgodnie z powołanym przepisem dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

 

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególnościgdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania wsprawie;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowitemu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jegomałżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Niestety nie możemy przewidzieć, czy zostanie Pan wpisana do Krajowego Rejestru Dłużników. Do rejestrów dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczej można zostać bowiem wpisanym również w przypadku, gdy dochodzenie roszczenia uległo przedawnieniu. Jeśli nie chce Pan zostać do niego wpisana – a zobowiązanie rzeczywiście istnieje – zalecamy dokonanie spłaty długu, pomimo, iż może Pan się powołać na upływ terminu przedawnienia.Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Robert Pogorzelsk 2017-04-21 17:32:28

    IMHO, jeżeli ktoś się dowiedział po 10 latach że wydano przeciwko niemu nakaz zapłaty a nie wiedział o tym wówczas, to najlepszą możliwą poradą jest sprzeciw z wnioskiem o przywrócenie terminu albo wniosek o wznowienie postępowania z powodu braku udziału strony w sprawie bez jej winy. RP


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika