Wezwanie pracownika do sądu

Pytanie:

Mój pracodawca stale zmusza mnie do załączenia ksero wezwania do sądu czy na policję. Nie wiem czy ma do tego prawo. wydaje mi się, że wystarczy podanie o zwolnienie z pracy. Czy mój pracodawca ma prawo żądać ode mnie załączenia do podania o zwolnienie z pracy kserokopii wezwania do sądu z nr sygnatury akt?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Domyślamy się, że chodzi o usprawiedliwienie nieobecności pracownika z powodu wezwania do sądu lub na policję. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury lub policji.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 1996 Nr 60 poz. 281) wymaga, by w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik niezwłocznie zawiadomił pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zgoda pracodawcy nie jest tu potrzebna. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność z tego powodu jest imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę lub policję - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie. Jak widać, imienne wezwanie i tak trzeba będzie przedstawić pracodawcy. Zatem - choć nie jest to konieczne - można dla jasności przedstawiać pracodawcy ksero wezwania przed zwolnieniem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: