Włamanie do skrzynki poczty elektronicznej a dowody rozkładu pożycia małżeńskiego

Pytanie:

Czy w celu zdobycia dowodów na niewierność małżonka można dokonać włamania do skrzynki poczty elektronicznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy stwierdzić że, zgodnie z art. 441 Kodeksu postępowania cywilnego celem postępowania dowodowego jest ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia. Jednakże cel ten nie może być realizowany mimo wszystko – tzn. z pogwałceniem podstawowych praw i wolności konstytucyjnych. Należy podkreślić że włamanie do skrzynki mailowej stanowi nieuprawnioną ingerencję w dobra osobiste: w prawo do prywatności oraz tajemnicę korespondencji. Oba te dobra podlegają bardzo silnej ochronie, zarówno konstytucyjnoprawnej, cywilnoprawnej, jak i karnoprawnej. Konstytucja w art. 49 zapewnia wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Stanowi, że ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Zgodnie zaś z art. 47 konstytucji: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Z przepisu art. 49 konstytucji wynika „generalny zakaz stosowania podsłuchu telefonicznego, czy wchodzenia w inny sposób w krąg wiadomości, dotyczących życia, interesów i działań innych osób”. Ponadto art. 23 k.c. stanowiący podstawę ochrony cywilnoprawnej, w katalogu dóbr osobistych człowieka wymienia m. in. tajemnicę korespondencji. Niedozwolone wkroczenie w cudze dobra osobiste w tym wypadku stanowi też podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności prawno karnej, bowiem zgodnie z art. 267 § 1 k.k. „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Ina

15.8.2015 17:21:35

Re: Włamanie do skrzynki poczty elektronicznej a dowody rozkładu pożycia małżeńskiego

Moja znajoma otworzyła komputer zobaczyła nie wylogowaną pocztę swojego męża,przeczytała mail i w ten sposób dowiedziała się ,że jej mąż prowadzi podwójne życie czyli,że ma kochankę,wydrukowała ten mail oraz zdjęcia,na których jest jej mąż i jego kochanka.Czy to jest też niezgodne z prawem?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY