Wpłacanie czynszu najmu nieterminowo a podatek

Pytanie:

Jakie mogą być skutki uiszczania czynszu dzierżawnego comiesięcznego odmiennie niż wynikałoby to z umowy dzierżawy. W umowie był zapis, że z dołu w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Faktycznie w fakturach comiesięcznych podany był termin zapłaty do dnia 5 danego miesiąca czyli odmiennie niż w umowie, tj. z góry. Umowa już wygasła - była zawarta na czas określony. Dzierżawca akceptował ten stan rzeczy czyli płatność za dany miesiąc kalendarzowy w danym miesiącu kalendarzowym do 5 dnia, regulując należności zgodnie z terminem i za okres określony w fakturze a nie tak jakby to wynikało z umowy. Czy strony umowy dzierżawy powinny podjąć jakieś działania by uniknąć ewentualnych skutków cywilnoprawnych i podatkowych takiego stanu rzeczy w świetle obowiązujących przepisów prawnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź na zadane pytanie jest trudna, gdyż nie zostało wskazane jakich konkretnie skutków cywilnoprawnych chciałby Pan uniknąć. Być może jednak pomocne okaże się omówienie skutków cywilnoprawnych wskazanego stanu rzeczy oraz wskazanie jak powinny wyglądać prawidłowe rozliczenia podatkowe. Przede wszystkim wskazać należy, iż fakt wystawiania faktur z innym terminem płatności niż wynikający z zawartej między stronami umowy nie ma znaczenia z cywilnoprawnego punktu widzenia – strony związane są z umową, a ewentualna zmiana tej umowy wyraźnie stwierdzać zmianę postanowień w tej kwestii (zmiany takiej nie można wnosić z faktu wystawienia faktury z innym terminem płatności niż wynikający z umowy). W związku z tym, iż termin płatności jest terminem maksymalnym nie ma żadnych przeszkód, aby czynsz płacony był wcześniej. Na gruncie prawa podatkowego rozpatrzyć należy rozważyć wpływ wskazanej w pytaniu sytuacji na rozliczenia na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT. W przypadku podatku dochodowego należy wskazać, iż kosztami uzyskania przychodu podatnika są wydatki faktycznie poniesione. W związku z tym decydujące znaczenie dla możności zaliczenia wydatków dzierżawcy jest faktyczna zapłata czynszu dzierżawnego. Z kolei przychodu u wydzierżawiającego, stosownie do art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstawał w dniu, w którym należności wynikające z umów stawały się wymagalne (a więc w dniu, w którym upływał wynikający z zawartej umowy dzierżawy termin płatności). Odnośnie skutków na gruncie podatku VAT należy wskazać, iż obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług dzierżawy powstał przed 1 maja 2004 r. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności (por. art. 6 ust. 8b pkt 4 poprzedniej ustawy VAT). Oznacza to, iż również dla skutków podatkowych na gruncie tej ustawy decydujące znaczenie miał termin płatności określony przez strony (obecnie przepis ten stanowi, że chodzi o termin płatności wynikający z umowy lub faktury – por. art. 19 ust. 14 pkt 4 obecnej ustawy VAT). Obniżenie podatku należnego przez dzierżawce mogło natomiast nastąpić nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny (nie wcześniej jednak niż w miesiącu wykonania usługi dzierżawy, a więc w przypadku umowy dzierżawy – nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, którego dotyczy faktura). Podobne przepisy obowiązują obecnie (z tą różnicą, że obecnie przepisy nie stanowią o terminie dokonania odliczenia, lecz o momencie, w którym powstaje to prawo).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY