Wspólnik robi problemy przy cesji leasingu

Pytanie:

Jestem wspólniczką - jedną z dwóch w spółce cywilnej. Jako, że nie mogę ze wspólniczką dojść do porozumienia, non stop kłótnie, brak zaufania, rozwiązujemy spółkę z dniem 28.02.2010. Posiadamy w spółce dwa samochody, które są leasingowane. Jeden używany przez wspólniczkę, drugi przeze mnie. Obie wspólniczki będą kontynuowały działalność gospodarczą jako nowe osobne podmioty. W związku z zakończeniem działalności spółki cywilnej chcę przenieść przedmiot leasingu do mojej nowej firmy - jednoosobowej działalności gospodarczej. Ze strony leasingu nie ma żadnego problemu, jednak wspólniczka poinformowała mnie, że nie wie czy podpisze mi cesję, czy nie. Jest to typowe zagranie, bo cały czas tworzy problemy przy zamknięciu spółki. Czy jest jakaś możliwość obejścia tego problemu? Czy mogę postawić ją przed faktem dokonanym i działać bez jej podpisu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku rozwiązania spółki zgodnie z art. 875 kc do majątku wspólnego wspólników stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów dotyczących spółki cywilnej. Zgodnie z nimi z majątku, który pozostał po spłaceniu długów zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki. Ponadto pozostałą nadwyżkę majątku wspólnego dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.

Przepisy odsyłają do regulacji dotyczących współwłasności, zatem w sytuacji rozwiązania spółki należy wziąć pod uwagę kwestię zniesienia współwłasności. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności przez podział rzeczy wspólnej, o ile nie byłoby to sprzeczne z przepisami ustawy lub ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo nie pociągałoby za sobą istotnej zmiany rzeczy lub znacznego zmniejszenia jej wartości. Jest to jedyne ograniczenie narzucone przez przepisy, sam sposób zniesienia współwłasności w drodze umowy został pozostawiony stronom, nie ma tu regulacji ustawowej.

Umowa o zniesienie współwłasności rzeczy ruchomych natomiast może być zawarta w dowolnej formie, również w formie ugody sądowej, która jest równoznaczna z formą aktu notarialnego (por. Stanisław Rudnicki „Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe" Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 560)

Jeśli strona nie zgadza się na zniesienie współwłasności, to może to nastąpić w trybie sądowym. Postępowanie o zniesienie współwłasności wszczyna się na żądanie współwłaściciela, który powinien wykazać swoje uprawnienie. Postępowanie sądowe o zniesienie współwłasności toczy się przed sądem miejsca położenia rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Zniesienie współwłasności polega na likwidacji zarówno samego stosunku współwłasności, jak i wszystkich sporów pomiędzy współwłaścicielami, wynikających z tego stosunku lub ściśle z nim związanych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

savant

21.5.2010 20:28:27

Re: Wspólnik robi problemy przy cesji leasingu

Dlaczego w odpowiedzi nie ma nawet słowa leasing. Odpowiedź jest nie na temat. Leasing to leasing, przedmiot leasingu nie jest przecież własnością leasingobiorcy. To tylko usługa, więc jak można znosić wspówłasność w tej sytuacji. Warto byłoby jeszcze raz napisać tę odpowiedź, żeby coś wnosiła do serwisu, a nie jedynie marnowała cenne KB.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

  Przez umowę leasingu finansujący (czyli np. bank) zobowiązuje się nabyć rzecz od określonego zbywcy, a następnie oddać tą rzecz korzystającemu do używania albo do używania i pobierani pożytków (...)

 • Opodatkowanie stron umowy leasingu

  Nieniejsza porada przedstawia sposoby ustalania przychodu i podatku w przypadku zawarcia umowy leasingu pomiędzy przedsiębiorcą a firmą leasingową.

 • Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną (...)

 • Co to jest leasing?

  Leasing jest rodzajem umowy, a znajduje zastosowanie głównie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego istota polega na tym, że jedna ze stron umowy (leasingodawca, finansujący) zobowiązuje (...)

 • Kiedy mamy do czynienia z telepracą i jakie są problemy z tym związane?

  Coraz częściej pracownicy świadczą pracę w formie telepracy. Jednakże pojawiają problemy interpretacyjne kiedy mamy do czynienia z tą formą pracy?. Przede wszystkim należy podkreślić, że regulacja (...)

NA SKÓTY