Wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego

Pytanie:

"W mieszkaniu (2 pokoje, kuchnia, o pow. mieszkalnej 33m2) należącym do zasobów komunalnych gminy zamieszkiwała najemczyni (stanu wolnego) z córką, zięciem,wnuczką jej mężem i nieletnią wnuczką. Zameldowana w mieszkaniu była Najemczyni, jej córka i wnuczka (od 18 lat), pozostałe osoby od kilku lat. Najemczyni zmarła 10.2006. Postępowanie spadkowe nie było przeprowadzone. Obecnie zostało złożone pismo o \"przejęcie najmu\" przez córkę zmarłej Najemczyni. W Urzędzie Miejskim poinformowano, że na osobę ma być nie więcej niż 6 m2 pow. mieszkalnej, czyli przy 5 osobach daje nam to 30m2, więc o 3 m2 przekraczają metraż. Urząd zaproponował im mniejsze mieszkanie 1 pokojowe. Zmarła Najemczyni ma jeszcze dwóch synów, którzy od wielu lat nie mieszkali z matką, nie są zameldowani w tym mieszkaniu i deklarują brak jakichkolwiek roszczeń do mieszkania. Czy stale zamieszkująca z Najemcą jej córka nie nabywa wprost najmu takiego lokalu bez względu na powierzchnię? Czy gmina może w powyższej sytuacji wykwaterować do mieszkania o znacznie gorszym standardzie rodzinę z nieletnim dzieckiem? Czy córka zmarłej może wystąpić o wykup mieszkania? Czy przeprowadzenie postępowania spadkowego miałoby wpływ na przejęcie prawa najmu przez córkę zmarłej? "

Odpowiedź prawnika: Wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego

Jak rozumiemy w powyższej sytuacji córka zmarłej wniosła powództwo o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu. Sytuację taką reguluje art. 691 § 1 kodeksu cywilnego. Przepis stanowi, iż wymienione w nim osoby (w tym córka zmarłego najemcy) wstępuje w stosunek najmu. Nie jest to uprawnienie zależne od woli czy zgody wynajmującego, lecz następuje z samego mocy prawa z chwilą śmierci najemcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2002 r., III CKN 937/2000). Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest odrębne i nie ma wpływu na postępowanie w sprawie stwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu. Wstąpienie w stosunek najmu ma przede wszystkim na celu realizacje potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkujących ze zmarłym najemcą. Krąg tych osób może, ale nie musi być różny od kręgu spadkobierców. Przykładowo, wydziedziczona córka zamieszkująca z matką będzie miała prawo do wstąpienia w stosunek najmu, jeśli zamieszkiwała z matką do chwili jej śmierci, nie będzie jednak po matce dziedziczyła.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów do kompetencji rady gminy należy określanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu zasady te powinny określać w szczególności:

  1. wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu; 

  2. warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy; 

  3. kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; 

  4. warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach; 

  5. tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej; 

  6. zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy; 

  7. kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Jak wynika z powyższego przepisu to gmina ma prawo ustalać warunki "przyznawania" lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w drodze uchwały, która jest aktem prawa miejscowego. Warunki te są zatem odrębne dla każdej gminy. Jednakże gmina nie może wypowiedzieć najmu powołując się na fakt, iż rodzie zgodnie z tymi warunkami przysługiwałoby mniejsze mieszkanie

Zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu mieszkania sprzedawanego przez gminę ma najemca, jeżeli umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony. Ważne jest jednak podkreślenie, że takiego prawa najemca nie może zrealizować "na żądanie", lecz dopiero w sytuacji, gdy gmina podejmie postanowi, że chce dany lokal sprzedać. Dopiero, gdy gmina stwierdzi, że chce lokal sprzedać, jest zobowiązana wystąpić do najemcy z zapytaniem czy ten chce skorzystać z pierwszeństwa nabycia. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika