Wygaśnięcie a przedawnienia uprawnień z rękojmi

Pytanie:

W 2001 r. zakończyła się budowa obiektu. W umowie przewidziany był 3 letni okres gwarancji i 2 letni okres rękojmi. Budynek od początku posiadał usterki. Już w 2003 r. część obiektu została wyłączona z użytkowania ze względu na zagrożenie zawaleniem. Wykonawca był wielokrotnie nawoływany do naprawy usterek. Bezskutecznie, kończyło się na obietnicach podjęcia działań. W tej chwili wykonawca uznał, że sprawa uległa już przedawnieniu. Czy ma rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uprawnienia z rękojmi przysługują kupującemu z mocy prawa jednakże mogą być modyfikowane przez strony umowy. Zakres modyfikacji uzależniony jest od tego, czy umowa zawierana jest z konsumentem czy z przedsiębiorcą. W przypadku umowy zawieranej z przedsiębiorcą zakres możliwych modyfikacji jest wręcz nieograniczony i strony mogą nawet wyłączyć stosowanie rękojmi. Natomiast w przypadku umowy zawieranej z konsumentem strony mogą jedynie rozszerzyć uprawnienia z tytułu rękojmi, jednak nie mogą ograniczyć uprawnień z rękojmi. Rękojmia przy sprzedaży obiektów budowlanych wynosi 3 lata. Jeżeli umowa została zawarta z przedsiębiorcą strony mogły skrócić termin rękojmi do 2 lat. W przypadku zawarcia umowy z konsumentem skrócenie terminu rękojmi będzie niedozwolone. Termin rękojmi jest terminem prekluzyjnym, czyli z upływem tego terminu roszczenie wygasa. Oznacza to, że kupujący powinien zgłosić sprzedającemu istnienie wady przed upływem rękojmi. Zgłoszenie wady po upływie terminu rękojmi jest bezskuteczne, ponieważ uprawnienia z rękojmi wygasają. Należy też odróżnić samo zgłoszenie istnienia wady od dochodzenia roszczeń wynikających z rękojmi. Dochodzenie uprawnień z rękojmi podlega ogólnym terminom przedawnienia. Jeżeli więc kupujący zgłosi wadę sprzedającemu przed upływem rękojmi, ale nie będzie dochodził uprawnień z niej wynikających przez określony czas, jego roszczenie ulegnie przedawnieniu. Upływ terminu przedawnienia nie powoduje wygaśnięcia roszczenia, jednakże druga strona może zwolnić się od spełnienia roszczenia powołując się na upływ terminu przedawnienia. Ogólny termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń wynikających ze stosunków prawnych między przedsiębiorcami okres przedawnienia wynosi 3 lata. Jeżeli jedna ze stron jest przedsiębiorcą, a druga konsumentem, każdej ze stron przysługiwał będzie inny termin przedawnienia. W doktrynie istnieją jednak rozbieżności od kiedy należy liczyć termin przedawnienia: czy od momentu zgłoszenia sprzedającemu istnienia wady (wystąpienia wady), czy też od momentu wygaśnięcia roszczenia z tytułu rękojmi. Ponieważ nie ma jednolitego poglądu w tej sprawie można bronić obu poglądów.

Wygaśnięcie roszczenia w związku z upływem terminu rękojmi doznaje jednego wyjątku: w przypadku gdy sprzedawca podstępnie wadę zataił upływ terminu rękojmi nie powoduje wygaśnięcia uprawnień z niej wynikających. Jednakże to na kupującym ciąży ciężar dowodu, że sprzedający wiedział o wadzie i podstępnie ją zataił przed kupującym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.8.2018

  Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)

 • 15.11.2018

  Gwarancja a rękojmia

  Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy), jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie (...)

 • 9.8.2016

  Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • 2.7.2010

  Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?

  W prawie cywilnym często spotykamy przepisy, które zawierają terminy dla dokonania określonych czynności. Mogą to być terminy przedawnienia albo terminy zawite. Ich odróżnienie ma ważne znaczenie (...)

 • 22.3.2018

  Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania (...)