Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów

Pytanie:

"Dwukrotnie składałem wniosek o wykreślenie z rejestru zastawów (jako zastawnik). W pierwszym przypadku sąd wykreślił zastawcę i przedmiot z rejestru w drugim wezwał mnie do przedłożenia w oryginale oświadczenia o wygaśnięciu wierzytelności. Czy do wykreślenia z rejestru zastawów wystarczy tylko wniosek zastawnika czy konieczne jest dodatkowe oświadczenie?"

Odpowiedź prawnika: Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów

Postępowanie o wpis do rejestru zastawów, przez co rozumie się również wykreślenie wpisu z rejestru, jest regulowane w szczególności przepisami ustawy o zastawie rejestrowym. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy sąd dokonuje wpisu do rejestru zastawów na wniosek zastawnika lub zastawcy, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Do wniosku należy dołączyć umowę zastawniczą albo umowę, z której wynika nabycie przedmiotu zastawu wraz z zastawem rejestrowym, albo nabycie udziału we współwłasności przedmiotu zastawu, albo nabycie wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub jej części lub inny dokument stanowiący podstawę wpisu. Przepisy ustawy nie zawierają jednak analogicznego przepisu regulującego kwestie niezbędnych dokumentów załączanych do wniosku o wykreślenie wpisu.

Ustawodawca w art. 40 ust. 3 ustawy wskazuje, że rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu w zakresie danych podlegających wpisowi. Sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli treść dokumentów stanowiących jego podstawę oczywiście narusza prawo. Z powyższego przepisu należy zatem wywieść, iż podstawą wpisu nie jest zasadniczo sam wniosek, lecz dokumenty doń dołączone.

Dlatego też naszym zdaniem sąd jest uprawniony do żądania okazania dokumentów, które potwierdzają istnienie okoliczności będących przedmiotem wpisu – np. oświadczenia o wygaśnięciu wierzytelności.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika