Prawo cywilne: Zabezpieczenie wierzytelności - Porady prawne

Hipoteka zwykła a hipoteka kaucyjna

Jaka jest różnica między hipoteką zwykłą a hipoteką kaucyjną? W jednym wypadku bank domagał się zabezpieczenia w postaci hipoteki zwykłej, a w innym hipoteki kaucyjnej.

Zatrzymanie mebli najemcy

Najemca, który wyprowadził się ok. pół roku temu, zalega z opłatami (odstępne i czynsz). Na poczet tych należności zostały zatrzymane meble, będące własnością najemcy. Pomimo wysyłanych (...)

Powaga rzeczy osądzonej a roszczenia z weksla

Umowę pożyczki zabezpiecza weksel. Czy zasądzenie roszczenia wekslowego oznacza powagę rzeczy osądzonej w przedmiocie umowy pożyczki?

Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów

Dwukrotnie składałem wniosek o wykreślenie z rejestru zastawów (jako zastawnik). W pierwszym przypadku sąd wykreślił zastawcę i przedmiot z rejestru w drugim wezwał mnie do przedłożenia w oryginale (...)

Zastaw rejestrowy - wycofanie wniosku RZ1

Złożyłem i opłaciłem wniosek RZ1 (ustanowienie zastawu rejestrowego). Postanowienie nie zostało jeszcze doręczone (chociaż może zostało wydane) a wierzytelność już wygasła.Czy mogę w tej (...)

Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

Zastawnik składa skutecznie zastawcy oświadczenie o przejęciu na własność przedmiotu zastawu. Zastawca nie chce dobrowolnie oddać przedmiotu. Czy doktryna lub orzecznictwo określają co w takiej (...)

Skarga pauliańska

Dłużnik celowo wyzbył się majątku aby uciec przed wierzycielem. Konkretnie darował swoje nieruchomości (działki budowlane) żonie, z którą posiada rozdzielność majątkową. Żona wszystkie (...)

zajęcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Dłużnik, przeciwko któremu wydany został tytuł egzekucyjny, posiada wierzytelność zabezpieczoną hipoteką. Czy zajęcie takiej wierzytelności pociąga za sobą zmianę wpisu w księdze wieczystej, (...)

kilka zastawów rejestrowych na tej samej rzeczy

Zastawnik składa wniosek o wpis do rejestru zastawów. Okazuje się, że rzecz już widnieje w rejestrze. Czy wówczas sąd dopisuje zastawnika \"na drugim miejscu\" ze wszystkimi tego konsekwencjami (...)

Pełnomocnictwo a umwoa zastawnicza

Składam czasami wniosek RZ-1 do sądu. Dołączam do niego umowę zastawniczą. Może zdarzyć się tak, że umowa zostanie podpisana przez kogoś innego upoważnionego przeze mnie. Wynika to chociażby (...)

Usunięcie wpisu w rejestrze zastawów

Zawieram umowę zastawniczą jako zastawnik i składam wniosek RZ1. Czy gdyby zastawca odwołał się od postanowienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego (z jakiegokolwiek powodu) oznacza to usunięcie (...)

odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Przedsiębiorca zawiera z konsumentem umowę pożyczki zabezpieczoną zastawem rejestrowym na rzeczy ruchomej. Konsument odstępuje od umowy w ustawowym terminie 14 dni. Czy wobec tego wygasa zastaw rejestrowy (...)

Zwrot opłaty od wniosku o rejestr zastawów

Złożyłem wniosek DW-2 (uzyskanie informacji z rejestru zastawów). Zapłaciłem za to 20 zł i otrzymałem informację. Chcę jednak, żeby Minister Sprawiedliwości zwrócił mi pieniądze. Czy mogę (...)

Zastaw rejestrowy - forma elektroniczna wniosku

Ustawa przewiduje możliwość złożenia wniosku o ustanowienie zastawu w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym). Do wniosku jednak trzeba załączyć umowę. Jak to w praktyce wygląda i jaki (...)

Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (przede wszystkim możliwością (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika