zajęcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Pytanie:

"Dłużnik, przeciwko któremu wydany został tytuł egzekucyjny, posiada wierzytelność zabezpieczoną hipoteką. Czy zajęcie takiej wierzytelności pociąga za sobą zmianę wpisu w księdze wieczystej, a jeśli tak na czyj wniosek taka zmiana mogłaby nastąpić?"

Odpowiedź prawnika: zajęcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi ustawa Kodeks postępowania cywilnego, która stanowi, że:

 

Art. 897. § 1. W celu zajęcia wierzytelności, której zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru, komornik jednocześnie z zawiadomieniem i wezwaniem dłużników w myśl artykułu poprzedzającego przesyła sądowi właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w niej wpisu o zajęciu lub o złożenie tego wniosku do zbioru dokumentów.

§ 2. Jeżeli w księdze wieczystej znajdują się wpisy lub w zbiorze dokumentów dokumenty stanowiące przeszkodę do uwzględnienia wniosku, sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej zawiadomi o tym wierzyciela i komornika, wyznaczając termin do usunięcia przeszkody. Usunięcie przeszkody należy do wierzyciela. W tym celu wierzyciel może wykonywać prawa przysługujące dłużnikowi. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze dłużnikowi potrzebne do tego dokumenty.

§ 3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu sąd oddali wniosek komornika, a komornik umorzy egzekucję. Jeżeli jednak wierzyciel w terminie wyznaczonym przez sąd wytoczy powództwo w celu usunięcia przeszkody, oddalenie wniosku i umorzenie egzekucji nie może nastąpić przed prawomocnym oddaleniem powództwa.

 

Jak słusznie wskazuje się w doktrynie: „Wierzytelność, której zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru, to wierzytelność zabezpieczona hipoteką. Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym na nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej. Zabezpieczenie wierzytelności hipoteką umożliwia wierzycielowi dochodzenie zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością (por. art. 65 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.). Podlega ona wpisowi w dziale IV księgi wieczystej. Jeżeli wierzytelność przysługująca dłużnikowi została zabezpieczona hipoteką, komornik w celu jej zajęcia ma obowiązek złożenia do właściwego sądu wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, niezależnie od tego, czyją własność stanowi nieruchomość, na której ustanowiono hipotekę. Wówczas dłużnikiem zajętej wierzytelności będzie każdorazowy właściciel obciążonej nieruchomości.” - tak Grzegorz Julke w „Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz” (Autorzy: Szczurek Z. (red.), Chmielewska M.K., Julke G., Knypl Z., Koenner M., Kowalkowski R., Kozik S., Langa-Bieszki H., Merchel Z., Świeczkowski J., Treder J., Wróblewska-Wcisło G., Opublikowano: Currenda, 2005). Wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej przesyła komornik.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika