Wykup nieruchomości od Urzędu Miasta

Pytanie:

"Prowadzimy działalność gospodarczą w obiektach dzierżawionych od Urzędu Miasta. Nieruchomość była zabudowana (budynki w bardzo złym stanie zgodnie z protokołem przekazania) przez ostatnie 15 lat wyremontowaliśmy budynki istniejące (praktycznie oprócz murów wymieniliśmy wszystko) wybudowaliśmy (za zgoda Urzędu) nowy salon, lakiernię dzierżawie mamy jeszcze do 2020 roku. Wystąpiliśmy do Urzędu z pismem o wskazanie możliwości kupna w/w nieruchomości i w związku z tym moje pytanie. Czy w/w nieruchomość możemy nabyć w drodze bezprzetargowej?"

Odpowiedź prawnika: Wykup nieruchomości od Urzędu Miasta

Z zastrzeżeniem poniższych wyjątków nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: 

 • jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34; 

 • zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami; 

 • jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 (chodzi tu o działalność charytatywną, oświatową itp.);

 • zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny; 

 • sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego; 

 • przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;

 • ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji; 

 • jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona; 

 • przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;

 • jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.

 • jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako wkład własny podmiotu publicznego, w celu realizowania zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z zastrzeżeniem art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zgodnie z art.. 34 ustawy, o którym mowa w punkcie pierwszym, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu; 

 •  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, 

 • jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. 

Jak widać z powyższego brak niestety na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami przesłanek do nabycia dzierżawionej nieruchomości bez przetargu.  

Rada gminy może jednak przyznać, w drodze uchwały pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, jednak jak wynika z opisu sytuacji Państwo dzierżawią całą nieruchomość, tj. nieruchomość gruntową zabudowaną.  

Rada gminy może też w drodze uchwały zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki. Ten przepis też jednak nie znajdzie zastosowania. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika