Wyłączenie wspólnika z głosowania

Pytanie:

W umowie spółki z o.o. nie ma innych postanowień niż wynikające z ksh. Czterech wspólników (40% kapitału, 20% kapitału, 20% kapitału i 20% kapitału). Wspólnicy są jednocześnie czterema członkami zarządu. Czy wspólnik podczas zgromadzenia wspólników może głosować za powołaniem siebie na członka zarządu? Czy zgodnie z art. 244 ksh nie jest to możliwe? Czy w takiej sytuacji uważa się go za nieobecnego czy wstrzymującego się od głosowania? Jak jest różnica między wyłączonym od głosowania, a wstrzymującym się od głosowania? Czy w przypadku głosowania na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników 40% (jeden wspólnik) kapitału może odwołać członka zarządu, który posiada 20% kapitału? Pozostałe 40% jest przeciw odwołaniu tego członka. Co się dzieje w przypadku, gdy 40% (2 wspólników) kapitału na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników chce odwołać z członka zarządu wspólnika mającego 40% kapitału, a kolejny wspólnik 20% kapitału jest przeciwko odwołaniu? Czy, zakładając, że wspólnik mający 40% kapitału jest wyłączony z głosowania to wspólnicy posiadający 40% kapitału mogą odwołać tego członka? Co w przypadku następującym: na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników podczas udzielania absolutorium 40% kapitału (jeden wspólnik) jest przeciwko wszystkim trzem członkom zarządu, a pozostali przeciwko temu jednemu? Wspólnik posiadający 40% kapitału nie udziela absolutorium każdemu z pozostałych 3 członków. Czy z tego wynika, że nikt z członków zarządu nie dostaje absolutorium, ponieważ 40% kapitału nie udziela nikomu absolutorium, a każdy członek zarządu podczas głosowania nad swoim absolutorium mający 20% kapitału musi być wyłączony z głosowania (wynik 40% przeciwko 40%)? Co się dzieje w takiej sytuacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 244. ksh wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką. W sprawach wymienionych w art. 244 (i tylko w tych sprawach) prawo głosu wspólnika jest wyłączone z mocy prawa. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący. Niedopuszczalne jest rozszerzenie nawet w umowie spółki katalogu spraw, w odniesieniu do których wyłączone jest prawo głosu. Art. 244 stanowi wyjątek od zasady, że wspólnikom przysługuje prawo głosu, nie może więc być interpretowany rozszerzająco. Wspólnika wyłączonego z głosowania należy traktować jako nieobecnego, a nie jako wstrzymującego się od głosu, co ma znaczenie dla ustalenia liczby głosów oddanych i dla ustalenia czy została osiągnięta wymagana w głosowaniu większość. Zgodnie bowiem z art. 4 § 1 pkt 9 głosy „za”, „przeciw” i głosy „wstrzymujące się”, jeżeli zostały oddane zgodnie z ustawą i umową spółki są traktowane jako głosy oddane i brane są pod uwagę przy ustalaniu wymaganej większości. Udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania ich obowiązków jest przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Absolutorium udziela się poszczególnym członkom organów, a nie organom w całości, podjętych jest więc tyle osobnych uchwał, ilu jest członków organów. Zgodnie więc z art. 244 ksh w głosowaniu nad uchwałą dotyczącą absolutorium dla danego członka zarządu nie bierze udziału wspólnik będący członkiem zarządu, któremu ma zostać udzielone absolutorium. Dla podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów, czyli więcej niż połowa głosów oddanych. Przy ustalaniu liczby głosów oddanych nie uwzględnia się głosów wspólnika podlegającego wyłączeniu z głosowania.

W przypadku głosowania nad uchwałą u udzieleniu absolutorium członkowi zarządu będącemu jednocześnie wspólnikiem dysponującym 20 % kapitału, ten wspólnik jest wyłączony od głosowania. Jeżeli wspólnik posiadający 40 % kapitału głosuje przeciwko uchwale, a dwóch pozostałych wspólników (każdy po 20 % ) za uchwałą nie zostanie osiągnięta bezwzględna większość głosów i nie zostanie udzielone absolutorium temu wspólnikowi.

W przypadku głosowania nad absolutorium dla wspólnika posiadającego 40 % kapitału będzie on wyłączony z głosowania, pozostali, jeżeli pozostali wspólnicy zagłosują przeciw uchwale absolutorium nie zostanie mu udzielone.

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Wyłączenie prawa głosu wspólnika następuje tylko w przypadkach określonych w art. 244 ksh. Artykuł ten nie dotyczy uchwał o powołaniu czy odwołaniu członka zarządu, w związku z tym należy przyjąć, że w głosowaniu dotyczącym powołania i odwołania danej osoby na członka zarządu bierze ona udział. Jeżeli więc wspólnik reprezentujący 40 % kapitału glosuje za odwołaniem członka zarządu, a pozostali 3 (reprezentujący łącznie 60 % kapitału) głosują przeciw odwołaniu nie dojdzie do odwołania członka zarządu. Natomiast w przypadku, gdy 2 wspólników (reprezentujących łącznie 40 % kapitału) chce odwołać z funkcji członka zarządu wspólnika dysponującego 40 % kapitału, a kolejny wspólnik reprezentujący 20 % jest przeciwko odwołaniu głosy rozkładają się następująco 40 % za odwołaniem i 60 % przeciwko nie dojdzie więc do odwołania członka zarządu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: