Wyrejestrowanie działalności a urząd skarbowy

Pytanie:

Wyrejestrowuję firmę. Wiem, że muszę to zgłosić organowi ewidencyjnemu w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. Zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej organ ewidencyjny jest obowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej urzędowi statystycznemu oraz urzędowi skarbowemu. Czy jednak nie powinienem osobiście powiadomić urzędu skarbowego o zaprzestaniu działalności? Jeśli tak, w jakim terminie to zrobić i jakie dokumenty trzeba w związku z tym wypełnić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Istotnie, zgodnie z art. 7g Ustawy - Prawo działalności gospodarczej, który nadal obowiązuje, organ ewidencyjny jest obowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej urzędowi statystycznemu oraz urzędowi skarbowemu właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Dodajmy, iż wykreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W zakresie obowiązków osób fizycznych w zakresie ewidencji działalności gospodarczej od 1 lipca 2011 r. przestaną obowiązywać przepisy Ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Zastąpi je ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Art. 28 w zw. z art.  30 tej Ustawy przewiduje zaś, iż organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż dnia następnego od dnia wydania decyzji informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej  : urzędowi statystycznemu, wskazanemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca obowiązany jest natomiast złożyć wniosek o wykreślenie z ewidencji w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Jednakże poinformowanie o zakończeniu działalności gospodarczej to nie jedyny obowiązek wobec US. Likwidacja firmy wiąże się z koniecznością zgłoszenia aktualizacyjnego odnośnie do numeru identyfikacji podatkowej NIP. Ewidencji podatników, płatników podatków i składek ubezpieczeniowych dokonują urzędy skarbowe. Osoby fizyczne likwidujące działalność gospodarczą winny wypełnić formularz NIP-3, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemająca osobowości prawnej wypełniają formularz NIP-2 z zaznaczonym w bloku A kwadratem "zgłoszenie aktualizacyjne". W odniesieniu zaś do podatku od towarów i usług, w przypadku likwidacji działalności, zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy złożyć VAT-Z - zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgłoszenie to będzie stanowić dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Za ostatni okres prowadzenia działalności należy również złożyć VAT-7 - deklarację dla podatku od towarów i usług.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY