e-prawnik.pl Porady prawne

Wysokość czynszu w TBS

Pytanie:

Jak ustalana jest wysokość czynszu w TBS-ach?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wysokość czynszu w TBS

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o TBS:

1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

Z powyższego wynika, ze zasadniczo czynsze w TBS normowane są wewnętrznymi decyzjami podmiotów je tworzących (spółek albo spółdzielni). Ustawodawca wskazuje jedynie, że wysokość czynszu winna uwzględnić koszty eksploatacji oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Dodatkowo, zgodnie z ust. 2 komentowanego przepisu:

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższy w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 pkt 3.

 

W konkluzji, ustawodawca wskazał minimalną oraz maksymalną wysokość czynszów, pozostawiając pozostałe jego elementy uznaniu podmiotów tworzących TBS.

 

Potrzebujesz porady prawnej?