e-prawnik.pl Porady prawne

Wysokość opłaty adiacenckiej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości po podziale

Pytanie:

W jakiej wysokość możliwa jest do nałożenia opłata adiacencka w przypadku wzrostu wartości nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wysokość opłaty adiacenckiej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości po podziale

18.1.2012

Jeżeli okaże się, że wartość nieruchomości wzrosła, organ administracji publicznej ustalając stawkę opłaty adiacenckiej musi przestrzegać stawki procentowej ustalonej w uchwale rady gminy. Jeżeli w danej gminie obowiązuje uchwała rady gminy ustalająca stawkę 30%, to niestety nie ma możliwości zastosowania niższej wartości procentowej. Nie można zatem domagać się zmniejszenia opłat adiacenckiej, chyba że nie zgadza się z wyceną nieruchomości, wówczas będzie można odwołać się od decyzji ustalającej przedmiotową opłatę.
Na podstawie art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 147 u.g.n. opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Raty, o których mowa powyżej, podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ