Żądanie udostępnienia danych z ewidencji gruntów

Pytanie:

Interesuje mnie pewna działka. Chciałbym ustalić jej właściciela i nr KW. Powiatowy Wydział Geodezji odmawia informacji zasłaniając się ochrona danych osobowych. Na jakiej podstawie prawnej mogę żądać udostępnienia powyższych informacji? Czy jest to informacja publiczna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dostęp do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków reguluje prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z art. 24 ustawy prawa geodezyjnego i kartograficznego, informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne, udzielane są one odpłatnie w formie wyrysów i wypisów. Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym, inne informacje niż te, które dotyczą gruntów, budynków i lokali – a więc informacje wskazujące na dane osobowe właściciela nie podlegają udostępnieniu w trybie wskazanym przez prawo geodezyjne i kartograficzne.

Możliwość  uzyskania wypisu z ewidencji gruntów i budynków zależy zatem od wykazania istnienia interesu prawnego w uzyskaniu takiej informacji. Zgodnie z jednym z orzeczeń: "fakt prowadzenia przez przedsiębiorcę postępowania egzekucyjnego - zmierzającego do ustalenia majątku dłużników - nie stanowi interesu prawnego w rozumieniu przepisów ogólnego postępowania administracyjnego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego i jako taki nie może być traktowany jako przesłanka do żądania od organu wydania zaświadczenia - wypisu z ewidencji gruntów"(tak NSA w wyroku z dnia 22 lutego 2007 r.,  sygn. akt I OSK 560/2006). Treść wypisu z rejestru gruntów stanowi, między innymi numer księgi wieczystej lub nazwa i numer dokumentu określającego prawa podmiotów ewidencyjnych.

Informację publiczną stanowi  każda informacja o sprawach publicznych.  Taka informacja co do zasady jest jawna. Definicja spraw publicznych budzi w orzecznictwie i literaturze przedmiotu wiele wątpliwości. Naszym zdaniem zakwalifikowanie danych osobowych właściciela nieruchomości jak również numeru księgi wieczystej nieruchomości do spraw publicznych jest kontrowersyjne (w tym zakresie brak jest stosownego orzecznictwa). Należy również zwrócić uwagę na to, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Gmina udostępni dane z ewidencji ludności

  Nowe przepisy nadają organom gmin ustawowo określoną kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

 • Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne

  Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać z danych przestrzennych, na przykład zdjęć lotniczych, podstawowych danych dotyczących działek, za pośrednictwem Geoportalu. (...)

 • Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • Szybciej CEPiK 2.0

  Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK (...)

 • Zmiana ustawy o odpadach

  Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw jest uregulowanie trybu i formy sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w przypadku (...)

NA SKÓTY