Założenie klubu sportowego

Pytanie:

"Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? Co jest przychodem, a co kosztem dla takiego klubu?"

Odpowiedź prawnika: Założenie klubu sportowego

Zgodnie z ustawa o kulturze fizycznej podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy. Klub sportowy może działać jako osoba prawna albo jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r., Nr 173, poz. 1807, ze zmianami). W zakresie wyboru formy osoby prawnej prosimy o zapoznanie się z poradami pod tytułem jak założyć spółkę akcyjną? oraz jak założyć spółkę z o.o.? W zakresie prowadzenie klubu sportowego jako osoby fizycznej prosimy o zapoznanie się z porada jak założyć działalność gospodarczą?

Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 i z 1990 r. Nr 14, poz. 86), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów. Uczniowskie kluby sportowe uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji. Regulację dotyczącą rejestracji UKS stosuje się również do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji. W zakresie zakładania klubu w formie stowarzyszenia prosimy o zapoznanie się z treścią porady jak założyć stowarzyszenie?

Uczestnictwo klubu sportowego w sporcie kwalifikowanym w danej dyscyplinie sportu wymaga posiadania przez ten klub licencji. Licencję przyznaje właściwy polski związek sportowy. Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć:

  1. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego;

  2. odpis statutu lub umowy spółki - w przypadku klubu sportowego działającego jako osoba prawna albo klubu sportowego;

  3. pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów polskiego związku sportowego oraz międzynarodowych organizacji sportowych.

Polski związek sportowy prowadzi ewidencję przyznanych licencji. Polski związek sportowy może pobierać opłatę za przyznanie licencji w wysokości nieprzekraczającej kosztów jej przyznania.

Sposób wyboru prowadzenia księgowości zależy od wyboru formy działalności klubu sportowego. Możliwość zaliczania w koszty również jest uzależniona od formy opodatkowania. Przy czym kosztem są te wydatki, które zostały poczynione w celu osiągnięcia przychodu. Takim kosztem są wydatki na sprzęt sportowy, utrzymanie infrastruktury, wynagrodzenie trenera i zawodników. Poza tym zwolnione z podatku są dochody podatników prowadzących osobiście lub w formie spółki klub sportowy. Takie samo zwolnienie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • seba 2013-04-15 20:19:01

    chce założyć klub piłkarski w małej miejscowości co potrzeba aby go założyć mamy 8 zawodników niewiemy jak znaleść trenera i sponsora i czy można dostac pieniądze od gminy


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika