e-prawnik.pl Porady prawne

Zamówienia publiczne - wymogi prawne

Pytanie:

Gmina będzie realizować obiekt - Punkt Informacji Turystycznej, który ze względu na elementy regionalizmu i położenie oraz użyte materiały do budowy stanowić będzie budowlę specyficzną, nietuzinkową. Czy w SIWZ można zawrzeć obwarowania o ograniczeniu się przyszłego wykonawcy do własnego sprzętu technicznego i własnych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami bez możliwości zlecania jakichkolwiek robót podwykonawcom i świadczenie usług sprzętowych przez podwykonawcę. Czy nie naruszy gmina zasad uczciwej konkurencji?Czy W SIWZ gmina realizująca zadanie inwestycyjne charakterystyczne dla regionu i specyficzne w wykonaniu może ograniczyć potencjalnych wykonawców do nie zlecania części prac podwykonawcom zarówno w zakresie potencjału technicznego jak i osobowego(tylko pracownicy zatrudnieni u Wykonawcy na umowę o pracę na czas nieokreślony)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zamówienia publiczne - wymogi prawne

24.3.2010

Treść art. 36 ust. 4 i 5 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzi do wniosku, iż od decyzji zamawiającego zależy czy całość zamówienia ma wykonać wykonawca czy może on powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Jeżeli zatem ze względu na specyfikę zamówienia w SIWZ zamawiający zastrzeże, iż wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom to takie zastrzeżenie będzie w pełni skuteczne.

Powyższe stanowisko potwierdza Wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 17 lutego 2006 r. (UZP/ZO/0-410/06): Dopuszczenie, aby wykonawcy mogli zlecić część robót podwykonawcom jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie obowiązkiem.

Zamawiający może jednak żądać, aby określona część zamówienia nie była powierzana podwykonawcom, a nawet aby całe zamówienie zostało zrealizowane w całości osobiście przez oferenta. Zastrzeżenie takie należy uznać za dopuszczalne wtedy, gdy przedmiotem zamówienia są roboty lub usługi, których wykonanie zależy od osobistych kwalifikacji wykonawcy (art. 356 § 1 k.c.). (tak: Emil Norek w: Najnowsze wydanie:Prawo zamówień publicznych. Komentarz; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 656).

Przepis ten nie daje jednakże podstawy do wymagania od wykonawcy aby wszyscy jego pracownicy mieli zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony. Teza to wydaje się uzasadniona również w świetle najnowszej nowelizacji prawa zamówień publicznych, na mocy której zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia określić wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia określonych grup zawodowych. Należą do nich (art. 29 ust. 4 ustawy): a) bezrobotni lub młodociani w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b) niepełnosprawni, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, c) inni niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wobec tego proponowany warunek odnośnie zatrudnienia osób tylko na umowę o na czas nieokreślony, wydaje się być zbyt daleko idącym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ