e-prawnik.pl Porady prawne

Zamówienie publiczne - dodatkowe usługi

Pytanie:

Państwowy zakład budżetowy jest podmiotem objętym ustawą Prawo zamówień publicznych. Kilka lat temu w drodze zamówienia publicznego kupiła od spółki x program/system komputerowy. Program ten należy modyfikować prawie co roku. Aktualnie cena modyfikacji tego systemu wynosi 400 000 zł (plus VAT). Czy w takiej sytuacji państwowy zakład budżetowy powinien zorganizować przetarg na taką modyfikację? Czy prawidłowo jest zawrzeć umowę/aneks, na podstawie której spółka x dokona modyfikacji systemu, nie stosując już prawa zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zamówienie publiczne - dodatkowe usługi

6.7.2005

Co do zasady zmiana treści umowy zawartej w drodze zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę, jest niedopuszczalna. Wyjątek od tego zakazu zachodzi w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. W każdym razie jednak nie są dopuszczalne zmiany umowy zmierzające do rozszerzenia jej zakresu przedmiotowego, chyba że stanowią tzw. zamówienie dodatkowe regulowane art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana umowy dokonana niezgodnie z powyższymi zasadami jest nieważna. Konieczne jest bowiem przeprowadzenie ponownie całej procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego.

Dopuszczalne byłoby udzielenie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli modernizacja systemu, który zakupiono od firmy x może być przeprowadzona wyłącznie przez jednego wykonawcę (firmę x):

  1. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
  2. z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,
  3. w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

Powyżej przedstawione zamówienie stanowi bowiem zamówienie dodatkowe, o którym była mowa wyżej. Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, zastosowanie trybu z wolnej ręki wymaga uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Urzędu, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ