Zarząd majątkiem przez syndyka

Pytanie:

"W przypadku ogłoszenia upadłości w opcji likwidacyjnej, jak wygląda procedura odwołania zarządu przez syndyka, czy następuje to automatycznie, rozwiązania umowy z dotychczasowymi pracownikami (automatycznie?) i sposobu przekazania spółki syndykowi? Czy syndyk od razu po postanowieniu sądu nabywa prawa do rozporządzania spółką, czy dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia (po jakim terminie)?"

Odpowiedź prawnika: Zarząd majątkiem przez syndyka

Syndyk jest to organ, który zostaje powołany w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Powołanie syndyka następuje zasadniczo w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, bądź w postanowieniu zmieniającym sposób prowadzenia postępowania upadłościowego. Niezwłocznie po ustanowieniu syndyk obejmuje majątek upadłego, rozpoczyna zarząd tym majątkiem. Jeżeli syndyk napotyka przeszkody przy obejmowaniu majątku upadłego, wprowadzenia syndyka w posiadanie majątku upadłego dokonuje komornik sądowy. Podstawę wprowadzenia stanowi postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub postanowienie o powołaniu syndyka. Postanowieniom tym nie trzeba nadawać klauzuli wykonalności.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły traci z mocy prawa prawo zarządu masą oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości.

Według art. 7a ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w razie ogłoszenia upadłości lub zarządzenia likwidacji zakładu pracy i braku środków na wynagrodzenia dla pracowników, syndyk lub likwidator może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia pod warunkiem niezgłoszenia przez pracownika sprzeciwu w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym rozwiązaniu stosunku pracy. Pismo syndyka lub likwidatora powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. Pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy, przysługuje, niezależnie od odprawy przewidzianej w art. 8, dodatkowo odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Rozwiązanie stosunku pracy w trybie, o którym mowa wyżej traktuje się jak rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez zakład pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. O zamiarze rozwiązania stosunku pracy syndyk lub likwidator zawiadamia na piśmie zakładową organizację związkową, która może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie opinię w tej sprawie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika