e-prawnik.pl Porady prawne

Zarząd majątkiem przez syndyka

Pytanie:

W przypadku ogłoszenia upadłości w opcji likwidacyjnej, jak wygląda procedura odwołania zarządu przez syndyka, czy następuje to automatycznie, rozwiązania umowy z dotychczasowymi pracownikami (automatycznie?) i sposobu przekazania spółki syndykowi? Czy syndyk od razu po postanowieniu sądu nabywa prawa do rozporządzania spółką, czy dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia (po jakim terminie)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zarząd majątkiem przez syndyka

27.10.2005

Syndyk jest to organ, który zostaje powołany w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Powołanie syndyka następuje zasadniczo w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, bądź w postanowieniu zmieniającym sposób prowadzenia postępowania upadłościowego. Niezwłocznie po ustanowieniu syndyk obejmuje majątek upadłego, rozpoczyna zarząd tym majątkiem. Jeżeli syndyk napotyka przeszkody przy obejmowaniu majątku upadłego, wprowadzenia syndyka w posiadanie majątku upadłego dokonuje komornik sądowy. Podstawę wprowadzenia stanowi postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub postanowienie o powołaniu syndyka. Postanowieniom tym nie trzeba nadawać klauzuli wykonalności.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły traci z mocy prawa prawo zarządu masą oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości.

Według art. 7a ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w razie ogłoszenia upadłości lub zarządzenia likwidacji zakładu pracy i braku środków na wynagrodzenia dla pracowników, syndyk lub likwidator może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia pod warunkiem niezgłoszenia przez pracownika sprzeciwu w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym rozwiązaniu stosunku pracy. Pismo syndyka lub likwidatora powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. Pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy, przysługuje, niezależnie od odprawy przewidzianej w art. 8, dodatkowo odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Rozwiązanie stosunku pracy w trybie, o którym mowa wyżej traktuje się jak rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez zakład pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. O zamiarze rozwiązania stosunku pracy syndyk lub likwidator zawiadamia na piśmie zakładową organizację związkową, która może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie opinię w tej sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ