e-prawnik.pl Porady prawne

Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostawy wody

Pytanie:

Prowadząc działalność gospodarczą nieregularnie wywiązuję się z należnych płatności wynikających z dostaw wody do nieruchomości. W 2004 roku z uwagi na niezapłacenie za dwa kolejne okresy płatności - zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków - zostałem formalnie powiadomiony przez dostawcę wody o zamiarze odcięcia dostaw wody do użytkowanej przeze mnie nieruchomości. W międzyczasie uiściłem jednak część kwoty którą zalegałem. Dostawca nieformalnie odstąpił od zamiaru odcięcia wody, jednak sytuacja nieregularnego regulowania należności za wodę powtarza się do dzisiaj. W chwili obecnej moje zaległości za zużytą wodę znowu przekroczyły dwa okresy płatności - jednak nie otrzymałem jeszcze pisemnego zawiadomienia o zamiarze odcięcia wody. Czy w świetle powyższego dostawca wody może w trybie natychmiastowym pozbawić mnie dostaw wody przyjmując, że formalne zawiadomienie, które otrzymałem w 2004 roku o zamiarze odcięcia wody było wszczęciem postępowania, a historia nierzetelnie uiszczanych przeze mnie kolejnych opłat w pełni uzasadnia natychmiastowe działanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostawy wody

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego orazo miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia państwowego inspektora sanitarnego , wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Podstawą odcięcia wody jest sytuacja, gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty. 

Jak więc wynika z powyższego przepisy, dostawca wody zobowiązany jest poinformować Pana o zamiarze odcięcia dostawy wody co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody.

Potrzebujesz porady prawnej?