Zawiadomienie wierzycieli o likwidacji spółki

Pytanie:

Spółka rozpoczęła proces likwidacji. Ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy zawiadomić o tym wierzycieli. Jak technicznie powinna to zrobić (wysłać listy)? Czy nie wystarczy tylko informacja o tym do KRS, ZUS i Regon, jako że są to rejestry publiczne i każdy może się z nimi zapoznać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek informacyjny, o który Państwo pytają wynika z art. 279 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. Z dalszej części tego przepisu wynika, że w tym ogłoszeniu powinni wezwać wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Natomiast przepis ten nie reguluje kwestii samego sposobu zawiadomienia.

Ustawodawca kwestię tę uregulował w Dziale I „Przepisy wspólne" k.s.h., którego przepisy mają zastosowanie do całego Kodeksu. Zabieg ten ma na celu uniknięcie umieszczania wielokrotnie przepisu tej samej treści odpowiednio dla każdego typu spółki.

Według art. 5 § 3 k.s.h. wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki albo statut może nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób. Tak więc publikatorem właściwym dla ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji jest Monitor Sądowy i Gospodarczy, jako że ustawa nie stanowi inaczej w tym przypadku. Dodatkowo spółka ma obowiązek ogłoszenia faktu, o którym mowa również w inny sposób, jeżeli umowa spółki tak stanowi. W szczególności chodzi tu o pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki, o którym mowa w art. 166 § 1 pkt 9) k.s.h.

Celem ogłoszeń, o których mowa w komentowanym przepisie, jest ochrona wierzycieli. Mają one bowiem umożliwić wierzycielom spółki zgłaszanie swych praw i zapobiec bezprawnemu podziałowi majątku spółki pomiędzy wspólników (tak: Kazimierz Kruczalak, Prawo handlowe. Warszawa 1996-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Ustawodawca uznał tym samym, że ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wystarczające dla ochrony interesów wierzycieli i nie jest potrzebne zawiadamianie ich w jakiś szczególny sposób.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: