Zawieszenie podziału nieruchomości

Pytanie:

Czy gmina ma prawo odmówić wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, jeżeli we wrześniu 2003 r. wydała postanowienie o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i pozytywnie zaopiniowała złożony wniosek podziału? Geodeta czynności techniczne podziału zakończył w grudniu 2004 r. i wtedy też złożyłem do gminy projekt podziału celem wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. W międzyczasie, tj. 31 XII.2003 r. plan miejscowy stracił ważność, a gmina ogłosiła o przystąpieniu do opracowania i uchwalenia nowego planu na całym obszarze gminy. W związku z tym gmina zawiesiła postępowanie w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości do czasu uchwalenia tego planu. Nadmieniam, że w obowiązującym do 31.XII 2003 r. planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość moja była położona w strefie mieszkaniowo-usługowej i w obowiązującym obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania nie zmieniła przeznaczenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podział nieruchomości następuje na mocy decyzji wójta zatwierdzającej podział. Jeżeli gmina ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego przed złożeniem wniosku o podział nieruchomości, postępowanie w sprawie podziału zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu. Zawieszenie może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania plan miejscowy nie zostanie uchwalony, decyzję o zatwierdzeniu podziału wydaje się w oparciu o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Możliwość zawieszenia postępowania dotyczącego podziału nieruchomości zależy więc od chwili złożenia wniosku i chwili rozpoczęcia czynności sporządzania planu miejscowego. Nie ma natomiast znaczenia fakt ani termin stwierdzenia przez gminę zgodności proponowanego podziału z planem. Z opisanej sytuacji wynika, że wniosek został wniesiony przed przystąpieniem do sporządzania nowego planu i nawet przed wygaśnięciem wcześniejszego. Wydaje się, iż w takiej sytuacji nie ma podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie podziału. Zawieszenie następuje w formie postanowienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY